Overrompel de staat niet!

De overheid krijgt steeds meer nieuwe taken toebedeeld bij de verwezenlijking van diverse economische beleidsdoelstellingen. Kijkend naar de belangrijkste landen van de eurozone toont deze nota aan dat de hoge verwachtingen ten aanzien van de rol van de staat bij het oplossen van de urgente problemen gedwarsboomd kunnen worden door de afnemende productiviteit van de overheidsuitgaven en de afnemende effectiviteit van de overheid. Agnieszka Gehringer van het Flossbach von Storch Research Institute legt uit.

De toenemende omvang van de staat

De overheidsuitgaven in de vier grote lidstaten van de eurozone, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, zijn de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen (grafiek 1). De grootste stijging van de totale overheidsuitgaven als percentage van het nominale bbp vond plaats in Spanje, van 37% in 2000 tot meer dan 51% in 2020, als gevolg van een sterke stijging van de pandemie-gerelateerde uitgaven. Een soortgelijke trend werd waargenomen in Italië, waar het desbetreffende aandeel steeg van 45% aan het begin van het millennium tot 55% in 2021. In Frankrijk was de stijging minder uitgesproken (van 50% in 2000 tot 58% in 2021), maar de relatieve omvang van de overheid in Frankrijk behoort tot de hoogste in de ontwikkelde wereld. De meest bescheiden toename van het overheidsaandeel deed zich voor in Duitsland, van 47% in 2000 tot 51% in 2021.

Eurobonds

Voor de toenemende omvang van de overheidssector zijn waarschijnlijk meerdere factoren verantwoordelijk. Een van de belangrijkste verklaringen is te vinden in de intense frequentie en ernst van de crisissen in de afgelopen decennia. De eerste significante stijging van het aandeel van de uitgaven vond plaats onmiddellijk na de grote financiële crisis van 2008. De tweede aanzienlijke stijging werd veroorzaakt door het samenvallen van recente crisisgebeurtenissen sinds eind 2019, namelijk de covid-pandemie en de Russische inval in Oekraïne.

Een andere belangrijke verklaring ligt in de structurele ontwikkelingen van de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande sterke stijging van de uitgaven voor de sociale zekerheid. Deze opwaartse trend in de sociale uitgaven is echter ook het gevolg van de toenemende druk van bepaalde belangengroepen, die de regeringen ertoe heeft gebracht sterkere herverdelingstaken op zich te nemen en de overheidsuitgaven, vooral voor investeringen, te verminderen. De grootste herverdeling van overheidsmiddelen in de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden in Frankrijk, waar het aandeel van de overheidsuitgaven voor sociale uitkeringen is gestegen van 28% in 1959 tot 34% in 2020.

Een soortgelijke trend kan ook in Italië worden waargenomen: Het aandeel van de sociale uitkeringen steeg van 34% in 2000 tot 40% in 2022, terwijl het aandeel van de investeringen in dezelfde periode daalde van 6% tot 4,8%. In Spanje en Duitsland was de stijging van de sociale uitgaven minder uitgesproken, maar de opwaartse trend is zichtbaar in de meer recente jaren.

Euro bonds

De afnemende efficiëntie van de staat

Parallel aan de toenemende aanwezigheid en verantwoordelijkheden van de overheidssector is de efficiëntie van de activiteiten van deze sector echter afgenomen. Er zijn ten minste twee bronnen die dit bevestigen. Ten eerste laat de Government Effectiveness Index van de Wereldbank een neerwaartse trend zien voor alle vier de geanalyseerde landen (grafiek 2). Deze index meet onder meer de kwaliteit van de openbare en overheidsdiensten, de kwaliteit van de beleidsformulering en -uitvoering en de geloofwaardigheid van de regering met betrekking tot dit beleid. Ondanks de duidelijke nadelen van dergelijke samengestelde indicatoren, en met name het feit dat het een geaggregeerde en onnauwkeurige maatstaf is voor de kwaliteit van het bestuur, wijst hij duidelijk op een verslechtering van de doeltreffendheid van de overheid, althans gemiddeld over de bovengenoemde dimensies.

Ten tweede is ook de productiviteit van de overheidsuitgaven - uitgedrukt in door de overheid gecreëerde toegevoegde waarde per euro aan overheidsuitgaven - aanzienlijk verslechterd, althans sinds 2000 (grafiek 3). De sterkste productiviteitsdaling deed zich voor in Italië en Frankrijk. In Spanje en Duitsland was de productiviteitsontwikkeling tot ongeveer 2015 stabiel, maar begon daarna te dalen.

Europese staatsleningen

Op zoek naar een uitweg uit de overbelasting

De afnemende efficiëntie van het openbaar bestuur is een gevolg van de technologische achterstand in combinatie met de overbelasting van het bestuur met vele taken en verantwoordelijkheden. Door zijn te grote omvang is het overheidsapparaat in zichzelf gekeerd in plaats van zich bezig te houden met de taken die het zijn toevertrouwd: op efficiënte wijze voorzien in openbare infrastructuur en een regelgevend kader vaststellen voor de werking van de marktkrachten. In deze fase zou het opleggen van nieuwe taken aan de staat waarschijnlijk contraproductief en verspillend zijn.

In plaats van steeds meer middelen aan de staat toe te wijzen, moeten de regeringen zich concentreren op de hervorming van het openbaar bestuur en de verbetering van de efficiëntie van de administratie door digitalisering. Een kleinere maar efficiëntere overheidssector zou de economische productiviteit in het algemeen ten goede komen.