Fortis holding wijzigt agenda AVA

De Raad van Bestuur van Ageas SA/NV en Ageas N.V. heeft vandaag, na overleg en in akkoord met BNP Paribas en de Belgische Staat, beslist dat het project met BNP Paribas niet ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders op 8 april in Utrecht en 9 april in Brussel. De stemming hierover zal nu plaats vinden tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april ( Ageas SA/NV) en de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 april ( Ageas N.V.).

Het Hof van Beroep van Brussel heeft op verzoek van Mr. Modrikamen, in een procedure waarin Ageas niet gehoord werd, op 31 maart beslist dat alleen aandeelhouders van Ageas SA/NV die voor 14 oktober 2008 Ageas aandelen in hun bezit hadden zich mogen uitspreken over het project met BNP Paribas. Hierdoor is het niet mogelijk een correct verloop van deze Vergadering te garanderen. Om organisatorische en praktische redenen heeft de Raad van Bestuur daarom beslist, voor zowel Ageas SA/NV als Ageas N.V., de stemming over het project met BNP Paribas evenals over de benoeming van nieuwe bestuurders uit te stellen tot de Gewone/Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van respectievelijk 28 en 29 april.

Voor alle duidelijkheid wil Ageas benadrukken dat dit uitstel niet geldt voor de behandeling van punt 4 op de agenda van de Vergadering van Ageas N.V. van 8 april (statutenwijziging) en ook niet voor de behandeling van punten 4 en 5 op de agenda van de Vergadering van Ageas SA/NV van 9 april (verkrijging en vervreemding van aandelen en statutenwijziging), waarvoor beide Vergaderingen gewoon zullen doorgaan.

Om zich geldig te kunnen uitspreken over deze agendapunten, dienen beide Vergaderingen echter het vereiste aanwezigheidsquorum van minstens 50 % van het kapitaal te bereiken. Indien, zoals de ervaring van de voorbije jaren leert, dit quorum niet zal worden bereikt, zullen deze punten niet ter stemming worden gebracht en eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de Gewone Algemene Vergadering van Ageas SA/NV op 28 april 2009 en de Jaarlijkse Algemene Vergadering Ageas N.V. op 29 april. Ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd is, zullen die beide Algemene Vergaderingen dan rechtsgeldige besluiten kunnen nemen met betrekking tot alle agendapunten. De aandeelhouders zullen hierover worden geïnformeerd via een publicatie in de pers op zaterdag 4 april 2009.

De Raad van Bestuur is zich bewust van het ongemak dat dit late uitstel - volkomen buiten haar wil - van een belangrijk gedeelte van de geplande Vergaderingen van 8 en 9 april met zich meebrengt voor de aandeelhouders. De Raad betreurt de schade die de aandeelhouders en de vennootschap lijden en wenst zich hiervoor alvast bij alle betrokkenen te verontschuldigen. Ageas zal zo spoedig mogelijk met de betrokken financiële instellingen in overleg treden over de aanpak van de Algemene Vergaderingen van eind april.

De Raad van Bestuur legt zich niet neer bij het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 31 maart. Ageas SA/NV heeft daarom een procedure in derdenverzet ingeleid bij vermeld Hof van Beroep. De reeds ingeleide procedure in kortgeding voor de Rechtbank van Koophandel van Brussel is door het arrest van het Hof van Beroep zonder voorwerp geworden en om die reden gestaakt.

Naar aanleiding van het uitstel van de stemming over het project met BNP Paribas zijn Ageas , BNP Paribas en de Belgische Staat overeengekomen het reeds meerdere malen gewijzigde Protocol van 10 oktober 2008 opnieuw aan te passen. De nieuwe einddatum waartegen de goedkeuring door de aandeelhouders van Ageas SA/NV en Ageas N.V. van het project met BNP Paribas moet zijn verkregen is nu vastgesteld op 1 mei 2009 (in plaats van 18 april). De uiterste datum waarop alle opschortende voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst moeten zijn vervuld of hieraan door BNP Paribas moet zijn verzaakt zal worden vastgelegd op een nader te bepalen dag tussen 1 en 15 mei 2009 (in plaats van 30 april).