Verbetering verplichte informatieverstrekking pensioenuitvoerders

Pensioenfondsen en verzekeraars voldoen voor het merendeel aan wettelijke informatieverplichtingen zoals het versturen van start- en stopbrieven en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Ook is de overgrote meerderheid van de pensioenuitvoerders aangesloten bij www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dit blijkt uit het Self Assessment pensioenuitvoerders 2011 van de AFM . Ten opzichte van de vorige meting in 2008 is de informatieverstrekking verbeterd. In het algemeen scoren pensioenfondsen beter dan verzekeraars. De pensioenuitvoerders zijn geïnformeerd over de vereiste en gewenste verbeteringen. Signalen over mogelijk niet voldoen worden nader onderzocht.

Informatieverplichting

Pensioenuitvoerders hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Zo moeten ze nieuwe deelnemers in een zogeheten ‘startbrief’ alle essentiële informatie geven over hun nieuwe pensioenregeling. Daarnaast krijgt iedere deelnemer na de beëindiging van het actieve deelnemerschap een ‘stopbrief’. Ook moeten actieve en arbeidsongeschikte deelnemers jaarlijks een individueel waarde-overzicht ontvangen, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit moet bovendien tijdig gebeuren. De AFM controleert pensioenfondsen en verzekeraars op de naleving van deze verplichting, onder meer door periodieke zelfonderzoeken, het self assessment.

Pensioenuitvoerders zijn verplicht de startbrief binnen drie maanden na indiensttreding te verstrekken. Zes pensioenfondsen (1,7%) versturen de startbrief niet op tijd, terwijl tweederde van de negentien onderzochte verzekeraars de startbrief niet op tijd verstrekt. Wanneer iemand niet meer deelneemt aan een pensioenregeling, dan moet hij of zij tijdig een stopbrief krijgen. Een kwart van de verzekeraars en 7% van de pensioenfondsen verstuurt stopbrieven later dan zes maanden of helemaal niet. In bijna alle gevallen staat wel alle verplichte informatie in de startbrief of in de stopbrief.

Bij 96% van de pensioenfondsen en bij 84% van de verzekeraars hebben alle actieve deelnemers vóór de deadline van 1 oktober 2011 hun UPO over 2010 ontvangen. Arbeidsongeschikte deelnemers kregen minder vaak hun UPO op tijd; 83% van de pensioenfondsen en tweederde van de verzekeraars verstuurde tijdig het UPO aan arbeidsongeschikten.

Pensioenoverzicht

Sinds januari 2011 is het pensioenregister operationeel via mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunnen deelnemers hun opgebouwde AOW zien en hoeveel pensioen ze hebben en bij welke pensioenuitvoerder. Ruim 2,7 miljoen Nederlanders hebben mijnpensioenoverzicht.nl al gebruikt. De overgrote meerderheid van de pensioenuitvoerders is aangesloten op het pensioenregister. Van de pensioenfondsen stelt 95% alle ouderdompensioenaanspraken beschikbaar via het pensioenregister en 84% van de verzekeraars stelt alle ouderdompensioenaanspraken beschikbaar. In totaal is ruim 96% van alle ouderdomspensioenaanspraken beschikbaar via: mijnpensioenoverzicht.nl

In het algemeen voldoen pensioenfondsen beter aan de informatieverplichtingen dan verzekeraars. De verschillende soorten pensioenfondsen (bedrijfstak-, beroeps-, of ondernemingspensioenfonds) verschillen niet veel van elkaar in score. Kleine pensioenfondsen doen het gemiddeld beter dan verzekeraars, maar relatief slechter dan grote pensioenfondsen.

De AFM doet nader onderzoek bij pensioenuitvoerders die blijkens het self assessment niet lijken te voldoen aan alle wettelijke informatieverplichtingen.

Vervolg

De zelftoets is in de zomer van 2011 uitgevoerd. De AFM heeft de resultaten van het Self Assessment individueel teruggekoppeld aan de pensioenuitvoerders, inclusief een benchmarkscore (de gemiddelde score van pensioenfondsen of verzekeraars). Pensioenuitvoerders weten inmiddels welke verbeteringen mogelijk of nodig zijn door uit te gaan van de optimale antwoorden die de AFM op de website heeft gepubliceerd. In het Self Assessment zijn ook vragen meegenomen ten behoeve van de evaluatie van de pensioenwetgeving. Deze evaluatie, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt eind dit jaar openbaar gemaakt.