ING IM verwacht wereldwijde groeiversnelling in 2014

P>ING Investment Management International (ING IM) voorziet dat in 2014 de wereldwijde groeiversnelling zal doorzetten, nu zowel de Amerikaanse als de Japanse economie aantrekt. Tijdens de jaarlijkse Outlook conferentie die op 18 november 2013 in Amsterdam heeft plaatsgevonden, voorspelde de vermogensbeheerder dat Amerika boven gemiddeld zal groeien dankzij minder intensieve budgettaire verkrapping, een zich herstellende private sector en monetaire steunmaatregelen. Ook voorziet zij dat Abenomics erin zal slagen de Japanse economie te stimuleren. Echter moet er volgens ING IM meer gebeuren om bedrijfsspaargelden te deblokkeren en blijft een verhoging van de verbruiksbelasting een neerwaarts risico.

Voor Europa verwacht ING IM een normale potentiële groei met veel minder budgettaire en kredietbelemmeringen dan tijdens de recessie van 2011 tot 2012. Niettemin zullen onevenwichtigheden een bovenpotentiële groei van de binnenlandse vraag voorkomen en zal de ECB waarschijnlijk een te strak beleid blijven voeren. Ook zijn er in opkomende markten neerwaartse risico’s aanwezig als gevolg van de stormachtige kredietstijgingen in het verleden en de dringend noodzakelijke structurele hervormingen.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy Multi- Asset bij ING IM:“In 2014 zullen de voorwaarden voor een duurzaam opgaande tendens zich langzaam beginnen af te tekenen en zullen de onevenwichtigheden over het algemeen afnemen. Het proces van versnelde aflossing is in de VS goed gevorderd. De verhouding tussen gezinsschuld en beschikbaar inkomen is nu weer op het niveau van 2003, terwijl het eigen vermogen geleidelijk blijft verbeteren en de kapitaalratio voor Amerikaanse banken in ruim twintig jaar niet zo hoog is geweest. In Europa lopen de resultaten wat betreft versnelde aflossing uiteen. Toch is het concurrentievermogen in perifere landen sterk verbeterd, al blijven Frankrijk en Italië achter. Bovendien zijn voor de onevenwichtigheden in opkomende markten dringend structurele hervormingen en een ander groeimodel nodig.”

“Al met al blijven we uitgaan van een wereldwijd herstel nu de staartrisico’s door beleidsmaatregelen zijn afgenomen. Risicovolle waarden worden goed, maar meer gespreid, ondersteund. Op grond hiervan gaat onze voorkeur uit naar aandelen en Europa, terwijl we voorzichtig blijven ten aanzien van staatsobligaties en opkomende markten.”

Vastrentende waarden

ING IM merkt op dat de rendementen naar een record dieptepunt zijn gedaald, terwijl spreads zich op een historisch gemiddeld niveau bevinden en de rentes op staatsleningen een opgaande trend vertonen. Daarnaast blijven spreads afgezet tegen macro- en microtrends aantrekkelijk.

De vermogensbeheerder benadrukt dat het macro-economische klimaat wereldwijd gunstig blijft, waarbij Europa en China de laatste tijd bezig zijn met een inhaalslag. Ook het besluit van de Fed in de tweede helft van 2013 om het steunprogramma niet terug te schroeven impliceert een duidelijke gerichtheid op groei in de reactiefunctie van de centrale bank door het herstelproces verder te ondersteunen.

Om bovengenoemde redenen blijft ING IM uitgaan van groei in haar positionering binnen vastrentende waarden en spreadproducten met een allocatie die onderwogen is voor staatsobligaties en overwogen voor spreads. Binnen spreadproducten heeft de vermogensbeheerder een voorkeur voor groei in haar positionering. Zij heeft een stevige overweging in high yield, naast een gemiddelde overweging in staatsobligaties uit perifere eurolanden (Eurozone Peripheral Treasuries – EPT).

Aandelen

ING IM voorziet dat aandelen in 2014 zullen worden gedreven door betere winstfactoren. Europa, Japan en cyclische aandelen zullen hierbij de komende twaalf maanden het voortouw nemen.

Patrick Moonen, Equity Strategist bij ING IM: “We verwachten een gematigde opbrengstengroei met enige margeverbreding als gevolg van lage inputkosten, vooral met betrekking tot arbeid. De rente- en afschrijvingskosten blijven laag. De inkoop van eigen aandelen zal de groei van de winst per aandeel verder opstuwen.”

“Het afgelopen jaar is de wereldwijde groei van kapitaalinvesteringen afgenomen vanwege de achterblijvende economische groei, strenge kredietvoorwaarden en onzekerheid die leidde tot geld oppotten. Nu de investeringsbereidheid en -voorwaarden verbeteren, liggen er mogelijkheden voor groei, een hogere capaciteitsbezetting en – als gevolg hiervan – winstgevendheid.”

Ten aanzien van belangrijke beleggingsthema’s geeft ING IM aan dat Europa zal profiteren van een economische omslag en sterke winstgroei, vooral in de perifere landen. Dit – samen met de historische korting ten opzichte van de VS, een hoge aandelenrisicopremie en een geringer systeemrisico – betekent een goed risico/rendementsprofiel.

Met betrekking tot Japan zal de regio volgens de vermogensbeheerder een korte consolidatiefase doormaken. Daarbij zal de Bank of Japan tijdelijk een afwachtende houding aannemen en blijft de yen een belangrijke factor. De vooruitzichten voor de langere termijn zijn echter goed dankzij de sterke economische gegevens, hoge winstgroei en een ruim monetair beleid dat nog geruime tijd zal aanhouden.

Wat allocatie betreft blijft de cyclische sectorallocatie gehandhaafd gelet op de verbetering van de huizenmarkten, de arbeidsmarkt en de verwachte toename van de bedrijfsuitgaven. De overige stabiele groeisectoren blijven onderwogen omdat ING IM van oordeel is dat deze nog altijd te populair en te duur zijn.

Opkomende markten

Volgens ING IM betekenen de lage risicopremies van opkomende markten, de lage reële rente en de hoge effectieve wisselkoersen dat het neerwaartse risico voor alle beleggingscategorieën van opkomende markten hoog blijft. Vooruitkijkend voorspelt de vermogensbeheerder dat zonder zinvolle structurele hervormingen de groei van opkomende markten weinig ruimte heeft voor herstel, waarbij China een risico op langere termijn vormt.

Maarten-Jan Bakkum, Emerging Market Strategist bij ING IM: “De groei van opkomende markten staat voortdurend onder druk, ondanks een aantrekkende vraag vanuit ontwikkelde markten. Bovendien is de groeikloof tussen de twee “regio’s” versmald tot het laagste niveau sinds 2001.”

“Vooruitkijkend zijn er twee belangrijke exogene risico’s: de afzwakkende economie in China met een verwachte groei van 5 procent in 2016 en een normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid, die zal leiden tot een ommekeer in de toestroom van kapitaal naar opkomende markten.”

“Ook hebben we vier endogene problemen in kaart gebracht in de vorm van toenemende onevenwichtigheden, een afnemend concurrentievermogen, een verslechterend investeringsklimaat en het ontbreken van structurele verandering.”

Als gevolg hiervan heeft ING IM overwogen posities ingenomen in Korea, Taiwan en Mexico. Volgens de vermogensbeheerder zijn dit markten met beperkte macro-onevenwichtigheden en een onaangetast concurrentievermogen, die kunnen profiteren van het vraagherstel in ontwikkelde markten. De vermogensbeheerder blijft ook overwogen in Griekenland. De markt daar blijft profiteren van de ingrijpende macro-economische veranderingen in het afgelopen jaar en de huidige aantrekkende groei in de eurozone.

ING IM is echter onderwogen in Indonesië, Zuid-Afrika en Brazilië. Al deze drie landen hebben te lijden van grote macro-onevenwichtigheden, een gebrek aan duidelijke hervormingen en een groot aantal lokale bezittingen die in buitenlandse handen zijn. Ook de posities in Thailand en Maleisië zijn onderwogen. Deze landen lopen een verhoogd politiek risico en de sterke toestroom van kapitaal heeft de kredietgroei tot grote hoogte opgestuwd.