Russell verwacht bescheiden groei

Het team van beleggingsstrategen verwacht dat de groei in de drie grootste economieën (G-3) zich in 2014 langzaam zal voortzetten, maar wel op een bescheiden niveau. De kans is aanwezig dat de reeds bescheiden rendementen verder omlaag zullen gaan in een economische situatie waarin credit spreads kleiner zijn geworden, aandelenmarkten weinig opwaartse waarderingsruimte hebben en de rentes op wereldwijde obligaties kunnen stijgen.

“Het vooruitzicht van lagere rendementen stemt ons niet pessimistisch”, zegt Jeff Hussey, Russell’s wereldwijde Chief Investment Officer. “Daarentegen voorzien we wel een uitdaging voor beleggers als het gaat om het realiseren van een gewenst rendement met een risiconiveau waarmee zij kunnen leven. Er zijn nog steeds mogelijkheden voor goede rendementen, maar wij zijn van mening dat daartoe het volledige arsenaal aan multi-asset beleggingsstrategieën in stelling moet worden gebracht. Daarbij denken we onder meer aan een sterkere focus op het beheersen van neerwaartse risico's en een actief beheerde, wereldwijd gediversifieerde multi-asset portefeuille"

.

Voor wat betreft verschillende beleggingscategorieën, verwacht het team dat wereldwijde aandelen in 2014 beter zullen presteren dan cash en vastrentende waarden, waarbij echter wel rekening moet worden gehouden met twee risico-scenario's. De wereldwijde aandelenmarkten lopen het risico dat vertrouwen in de economische vooruitzichten leidt tot overmatig speculeren. Dat zou kunnen resulteren in een bubbel, zoals in het verleden al vaker is gebeurd. Het andere risico is volgens de beleggingsanalisten dat de wereldwijde aandelenmarkten, als gevolg van de grote stijging in 2013, momenteel wel eens gewaardeerd zouden kunnen zijn op basis van perfecte vooruitzichten. Als de economische groei tegenvalt en beleggers vrezen dat nieuw monetair beleid niet langer de groei kan stimuleren, zou een groot deel van deze winst dan ook weer verloren kunnen gaan.

“We zouden wel eens kunnen afstevenen op een wereld met lage rendementen, maar dit wordt zeker geen “daar moet je even doorheen” jaar, aldus Andrew Pease, Russell’s Global Head of Investment Strategy. “Gezien de omstandigheden zijn wij van mening dat het belang van actief, top-down management toeneemt, aangezien zowel boven- als ondermaatse performances van de markten mogelijkheden kunnen bieden voor intelligente beleggers.”

V.S.: Nadruk op bevestiging in plaats van toename

Russell’s beleggingsanalisten zijn van mening dat een groot deel van de huidige hoge waarde van aandelen is gebaseerd op de verwachting van hogere economische groei in het komende jaar. In 2013 was de performance van aandelen het resultaat van de anticipatie op een toename van de groei in het komende jaar. Die verwachting dient dus uit te komen om de opgaande trend te handhaven.

Russell voorspelt voor de V.S. een economische groei van 2,9% voor 2014, een gemiddelde maandelijkse banengroei van 230.000 en een bescheiden inflatie van 1,9%. Bovendien verwacht het team voor 2014 een bescheiden opwaardering van ongeveer 5% van aandelen in de V.S., afhankelijk van de werkelijke ondernemingsresultaten.

Eurozone: Waarderingen aantrekkelijk, maar niet veilig genoeg voor 'buy and hold'; deflatie ligt op de loer

Het momentum voor deflatie neemt toe en de analisten van Russell maken zich voor 2014 het meeste zorgen om de zwakke posities van banken en hun verbinding met overheidsschulden. Daarnaast zijn ze ongerust over het negatieve effect op de groei van een tekort aan krediet. Aan de andere kant zijn ze wel van mening dat reflationair overheidsbeleid de boventoon zal voeren, waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) een voortrekkersrol zal spelen. De verwachting is dat de ECB de rente opnieuw zal verlagen en dat de bank zal besluiten tot een nieuwe meerjarige geldinjectie (long term refinancing operation, LTRO).

De verwachting voor groei in de eurozone ligt tussen 0,5 en 1,0%, waarbij die groei gepaard gaat met een geleidelijk en bescheiden herstel van de vraag in combinatie met minder bezuinigingen en aanhoudend krachtige handel binnen de regio.

Russell’s strategische beleggingsanalist voor EMEA, Wouter Sturkenboom licht toe: “Vanwege de relatief aantrekkelijke waarderingen zal 2014 een jaar worden om te blijven beleggen in aandelen, maar niet middels een 'buy and hold' benadering. Zwakke banken belemmeren het herstel, dat op zich al zwak is, en de toenemende verschillen tussen markten verhogen de sociale en politieke risico's, zodat beleggers de ontwikkelingen goed in de gaten moeten houden en hun allocaties dienovereenkomstig zullen moeten aanpassen.”

Azië-Pacific: Sterke interne groeidynamiek in China en Japan

Volgens Russell zijn de economische vooruitzichten voor de economieën in de regio Azië-Pacific solide. Zij zijn van mening dat de regio zich in een goede positie bevindt om te profiteren van een wereldwijd herstel. Daarbij denken zij met name aan een toename van de wereldwijde handel. Volgens de analisten voeren zowel China als Japan geloofwaardige economische hervormingsprocessen door. En hoewel dergelijke processen niet risicovrij zijn, verlopen zij naar verwachting. Het team voorziet geen wezenlijk risico voor haar verwachting van een groei van het Chinese BNP met 7 tot 8% in 2014, terwijl de 1,6% groeiverwachting voor Japan niet erg hoog gegrepen lijkt gezien het sterke momentum van de Japanse economie.

Over het algemeen genomen, schatten de analisten van Russell voor 2014 de risico's voor de groei in Azië in als 'laag', in tegenstelling tot een 'bescheiden risico' voor Europa. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer de obligatiemarkt en de beleidsmaatregelen voor belastinghervorming in Japan, evenals mogelijke problemen voor de Chinese kredietmarkten als gevolg van stijgende rentevoeten en twijfels over de kwaliteit van de uitstaande leningen.

Wereldwijde aandelen: Een opkomend tij waarop boten kunnen meedrijven

De tekenen van economisch herstel in Europa en Japan, samen met de verbeterde vooruitzichten voor groei in de V.S., zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de aandelenmarkten enigszins gaan stijgen. Er zullen zich vanzelfsprekend enige aanloopproblemen voordoen bij de omvangrijke belastinghervormingen in Japan, en Europa is nog steeds geen perfecte eenheid, wat zo nu en dan tot enige spanning zal leiden. Deze incidenten zullen een waarschuwing zijn voor beleggers om op hun hoede te zijn en om overmatig enthousiasme te voorkomen.

Volgend op een jaar met aanzienlijke rendementen en kansen als gevolg van misinschattingen ten aanzien van wereldwijde aandelen, zijn de verwachtingen voor 2014 meer bescheiden. Daarnaast wordt een sterker verband verwacht tussen de ontwikkelde aandelenmarkten en de regionale conjuncturen, evenals een mate van synchronisatie in de groeiverwachtingen gelijk aan die van voor de mondiale financiële crisis.

Voor de Verenigde Staten verwachten de strategen dat de timing van 'risk-on/risk-off' keuzes waarschijnlijk cruciaal zal zijn vanwege een bescheiden groei van 4 tot 5% van de bedrijfsresultaten voor large-cap aandelen in combinatie met een dividendvoorspelling van zo’n 1,7% . De analisten zijn van mening dat de beste resultaten kunnen worden behaald met een portefeuille die op verstandige wijze anticipeert op neerwaartse risico's in combinatie met een goed onderbouwde, actieve allocatie tussen regionale aandelen en, wat voor 2014 misschien nog belangrijker is, binnen die regionale markten. Daarbij valt te denken aan allocaties op basis van de omvang van ondernemingen (cap), stijl en risicofactoren voor aandelen.

Wereldwijde vastrentende waarden: Tactische waarde van cash

De beleggingen in vastrentende waarden hebben waarschijnlijk nog steeds te lijden onder een economische tegenwind, aangezien rentes op overheidsobligaties langzaam stijgen. In een wereld vol onzekerheid dient de rol van vastrentende waarden bij het spreiden van de risico's van beleggingen in aandelen niet te worden onderschat, maar de uitdaging zal zijn om de zeldzame positief renderende waarden te vinden en tegelijkertijd de rente exposure in de hand te houden.

Het team verwacht dat de verhoogde volatiliteit in 2014, in combinatie met de meer bescheiden rendementen voor risicovolle assets, het belang van de rol van contant geld binnen het beheer van portefeuilles aanzienlijk zal doen toenemen, dit ondanks een ontmoedigend 0% rendement. Deze verwachting gaat uit van de vooronderstelling van een verstandige handhaving van de wegingen van cash, zodat beleggers op opportunistische wijze cash kunnen inzetten na afloop van de onvermijdelijke sell-off’s.

De verwachting is dat de rente op Amerikaanse overheidsobligaties in bescheiden mate zal blijven stijgen tot 3,2% aan het einde van het jaar. Voortgaand accommoderend monetair beleid zal, in combinatie met lage inflatie, de rente waarschijnlijk laag houden, maar het begin van het afbouwen van QE zal waarschijnlijk bijdragen aan de volatiliteit en tactische kansen bieden. Het herstel in de Eurozone en Japan blijft achter bij de conjunctuur in de V.S. Voor Europa verwachten de analisten dat in de belangrijkste landen de toenemende deflationaire druk de rentes op obligaties laag zal houden in vergelijking tot de V.S. en het verwachte rendement ligt dan ook tussen de 1 en 2%. In Japan zorgt de toenemende kans op reflationair economisch beleid ervoor dat het risico voor de Japanse markt voor overheidsobligaties aanzienlijk is.

Obligaties met een korte duratie bieden waarschijnlijk aantrekkelijke risico-rendement-alternatieven in vergelijking tot langlopende overheidsobligaties en aandelen. Hoewel ze niet als duur worden gezien, worden investment grade bedrijfsobligaties zeker niet beschouwd als koopjes, met name aangezien de huidige spreads waarschijnlijk niet kleiner worden. Ondanks het bescheiden rendementspotentieel vormen investment grade ondernemingsobligaties waarschijnlijk een goed kortlopend alternatief voor overheidsobligaties, vooral omdat de korte duratie gunstig is in een omgeving van stijgende rentes.

Valuta: De Amerikaanse dollar zal zich waarschijnlijk handhaven bij een toenemende wereldwijde groei en lage inflatie

Russell is van mening dat de Amerikaanse dollar zich in 2014 zal handhaven ten opzichte van de andere belangrijke valuta, mede dankzij de relatief sterke groei in de Verenigde Staten in combinatie met een relatief lager niveau van politieke onzekerheid in vergelijking tot andere delen van de wereld. Landen in de periferie van de Eurozone hebben nog steeds te maken met een grote kloof tussen de kosten van langlopend krediet voor overheden en de groeipercentages van hun niet voor inflatie gecorrigeerde BNP . Tegelijkertijd heeft Japan nog steeds moeite om datzelfde groeipercentage naar 3% te brengen, terwijl het land een hervorming van de belasting op consumptie doorvoert die op de korte termijn een negatief effect kan hebben.

Real assets: voorkeur voor beursgenoteerde infrastructuur

Hoewel de strategen verwachten dat real assets van de toenemende groei van de wereldeconomie zullen gaan profiteren, zal dat positieve effect niet voor alle categorieën hetzelfde uitvallen. Beursgenoteerde infrastructuur en real estate investment trusts (REIT's) lijken zich in een bijzonder goede positie te bevinden, aangezien de jacht op rendement aan beiden voordeel op zal leveren.

Daarentegen wordt niet verwacht dat grondstoffen voordeel zullen behalen uit het economische herstel als gevolg van een sterke toename van het aanbod van energie en industriële basismaterialen en een lagere vraag vanuit China.