Juniraming 2014: economische vooruitzichten 2014 en 2015

De Nederlandse economie groeit dit jaar met ¾%. Volgend jaar is naar verwachting sprake van een licht aantrekkende groei van het bbp naar 1¼%. De inflatie is dit en volgend jaar laag. Het begrotingstekort ( EMU -tekort) komt in 2015 naar verwachting uit op 2,2%.

De economie trekt dit jaar wereldwijd voorzichtig aan, ondanks enkele tegenvallers in het eerste kwartaal. Volgend jaar groeit de wereldeconomie nog iets sneller. De belangrijkste neerwaartse risico’s zijn deflatie in het eurogebied en een escalatie van de situatie in Oekraïne. Het herstel in de VS is echter krachtig en ook in Europa staan de meeste signalen op groen. De wereldhandel groeit mee, waarvan Nederland profiteert. Tot slot neemt de ECB onconventionele maatregelen om de lage inflatie tegen te gaan. Wat de invloed hiervan is op de Europese economie zal de komende tijd moeten blijken.

Opvallend dat CPB groeiverwachting handhaaft

Groei

De Nederlandse economie groeit, vooral door een hogere uitvoer, dit en volgend jaar met respectievelijk ¾% en 1¼%. De economische krimp in het eerste kwartaal was groter dan in het Centraal Economisch Plan 2014 werd voorzien, maar onderliggend wijzen de meeste indicatoren nog steeds op een voorzichtig herstel. De raming voor de economische groei is dan ook niet aangepast ten opzichte van het CEP. Net als in de rest van Europa is de inflatie in Nederland laag. Het risico op deflatie blijft aanwezig, maar de ECB heeft een krachtig signaal afgegeven dat zij bereid is tot onconventioneel beleid om verdere daling van de inflatie tegen te gaan.

De arbeidsmarkt reageert vertraagd op het economische herstel, waardoor pas volgend jaar de werkloosheid licht daalt. Bedrijven gaan eerst de al aanwezige productiecapaciteit beter benutten voordat ze extra mensen aannemen.

Het overheidstekort loopt dit jaar op tot 2,9% bbp. Dit komt enerzijds door het wegvallen van enkele bijzondere factoren in 2013 en anderzijds door lagere aardgasbaten. Volgend jaar daalt het overheidstekort naar 2,2% bbp door tekortreducerende maatregelen, vooral bij de zorg, en doordat de economische groei verder aantrekt. Daarnaast nemen de collectieve lasten toe, vooral door de verhuurdersheffing en de versobering van de fiscale regels voor de pensioenpremies. De EMU -schuld loopt beduidend minder hard op dan in voorgaande jaren, tot bijna 75% eind volgend jaar.