Aangescherpt beloningsbeleid financiële sector

Vanaf 2015 zijn financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid. Perverse beloningsprikkels en excessieve beloningen worden daarmee aan banden gelegd. Dat staat in het wetsvoorstel beloningsbeleid van financiële ondernemingen dat minister Dijsselbloem van Financiën na instemming van de ministerraad aan de Tweede Kamer stuurt.

De minister legde het wetsvoorstel eerder ter consultatie voor aan de financiële markt en stuurde het vervolgens voor advies naar de Raad van State. Uit de opmerkingen blijkt dat de Raad van State de wens van de regering om "excessieve beloningen of beloningsstructuren waarvan perverse prikkels uitgaan, te ontmoedigen of zelfs in uitzonderlijke gevallen met een wettelijke regeling te verbieden" onderschrijft.

De kern van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector wordt een eventuele bonus per 2015 gemaximeerd op 20% van de vaste beloning. Naast het bonusplafond bevat het wetsvoorstel onder meer de volgende maatregelen:

  • Strenge voorwaarden aan vertrekvergoedingen.
  • Vertrekvergoedingen van maximaal 1 jaarsalaris voor bestuurders.
  • Verbod op gegarandeerde bonussen.
  • Aanscherping claw back.

    Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is het oorspronkelijke wetsvoorstel op 4 punten inhoudelijk verbeterd. Zo is de maximering van de vertrekvergoeding beperkt tot diegenen die het dagelijks beleid bepalen en daarnaast is het wetsvoorstel uitgebreid met een overgangsregeling ten aanzien van de maximering van de vertrekvergoeding. Tevens is de verplichting tot het aanpassen van variabele beloningen bij geringere of negatieve prestaties van de onderneming geschrapt. Ten slotte blijft de verantwoordelijkheid voor eventuele compensatie bij het verlies van bonussen volledig bij de onderneming en werknemer liggen.

    Perverse prikkels zoals hoge beloningen en bonussen worden wereldwijd gezien als 1 van de oorzaken van de financiële crisis. Het wetsvoorstel beloningsbeleid staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter geheel van uitbreidingen en aanscherpingen van regelgeving en toezicht naar aanleiding van de financiële crisis.