Updates FortisEffect n.a.v. VFB-reacties

Mededeling FortisEffect in verband met een aantal gerezen vragen over condities van lidmaatschap en overleg met de VFB.

Aantal voorwaarden FortisEffect worden herzien

Naar aanleiding van het voor FortisEffect positieve vonnis van 29 juli jl. heeft FortisEffect reeds begin augustus haar deelnemers geïnformeerd dat zij doende is om haar deelname-voorwaarden voor alle deelnemers op een aantal punten te herzien. Directe aanleiding daarvoor is onder meer de duizenden nieuwe aanmeldingen, vooral uit België. De planning is dat de aangepaste voorwaarden in september worden geïmplementeerd en gedistribueerd. Hieronder volgt een samenvatting van de onderwerpen waarop deze aangekondigde herziening betrekking heeft:

1. Geen conflicterend lidmaatschap

Van Belgische zijde komt veelal de vraag of een evt. lidmaatschap bij Deminor of andere claimorganisaties conflicten oplevert. Wat de voorwaarden van FortisEffect betreft is dat niet het geval, maar dat wil FortisEffect nader en meer expliciet in de voorwaarden tot uitdrukking laten komen, zodat daarover geen twijfel kan bestaan.

2. Aanpassing kostenstructuur

Voor wat betreft de kostenstructuur heeft FortisEffect besloten een verhelderende en positieve herziening te doen. De nieuwe opzet zal zijn, dat de aangehaalde 22,5% als succesfee de enige kosten zijn die, alleen in geval van succes, in mindering gebracht worden op de opbrengst. Andere kosten zullen niet worden berekend. De betreffende passage in de deelnamevoorwaarden wordt geschrapt. Verder zal over die 22,5% geen BTW berekend worden. Indien en voorzover BTW verschuldigd is, zal ze inbegrepen zijn in de 22,5%. De jaarlijkse bijdrage in de administratiekosten van EUR 39,- blijft gehandhaafd (inclusief eventuele BTW). Er is geen entree-fee.

3. Jurisdictie

Op de deelnemingsovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Ons inziens is dat naar Europees recht mogelijk en dat is destijds (2008) gecheckt. We zullen dit nog een keer laten dubbelchecken.

4. Mandaat

Het mandaat van FortisEffect is ruim geformuleerd, namelijk alles wat nodig is om de geleden schade te verhalen. Er staan evenwel geen andere procedures tegen ageas in de planning, dan de huidige die er spelen over de misleiding en de nationalisatie. Deelnemers worden altijd van strategische keuzes van FortisEffect en ontwikkelingen geïnformeerd. Bovendien staat het iedere deelnemer vrij om zijn deelname te beëindigen, als een van deze ontwikkelingen hem niet aanstaat.

VFB

Een van de partijen die de vragen heeft gesteld, is de VFB. FortisEffect heeft vandaag contact gelegd met de VFB om hierover te overleggen, met als doel dat de voorwaarden zodanig worden vorm gegeven, dat de VFB zich daarin (ook) kan vinden.

Arco Krijgsman, bestuurder Stichting FortisEffect