Tijdgebonden anomalieën en de rol van financiële trends: een empirisch onderzoek naar piekdagen en het weekend-omkeringseffect in de S&P 500

 • Vasileiou Evangelos, University of the Aegean

  Er is veel onderzoek uitgevoerd naar hoe tijdsgebonden anomalieën en de timing van weken en maanden invloed uitoefenen op de financiële aandelenmarkten. In het onderzoeksverslag Calendar anomalies and the financial trends’ role: an empirical research for the day of the week and the reverse weekend effect in the S&P 500wordt het effect onderzocht van de wekelijkse piekdag (Day Of the Week, DOW) en het omkeringseffect dat plaatsvindt in weekenden (Reverse Weekend Effect, RWE AG ) en wordt geanalyseerd hoe de twee genoemde fenomenen zich ontwikkelen in relatie tot financiële trends in de economie en hoe ze bijgevolg de aandelenmarkt beïnvloeden. Wat bedoelen we met de wekelijkse piekdag en het weekend omkeringseffect? Laat ons het kort uitleggen:

  De wekelijkse piekdag (DOW): De wekelijkse piekdag wordt gedefinieerd als het effect van financiële trends in de economie op één van de vijf willekeurige werkdagen in een week wat betreft rendementen op aandelen.

  Het weekend-omkeringseffect ( RWE AG ): Een aantal recente empirische studies die op verschillende proefmonsters zijn uitgevoerd tonen aan dat rendementen op maandagen hoger zijn, en rendementen op vrijdagen lager zijn dan alle andere werkdagen, en dit fenomeen staat bekend als het 'weekend-omkeringseffect'.

  Gegevens proefmonsters

  Index proefmonster: S&P500

  Selectiecriteria: de meetperiode die door de auteur wordt gekozen voor de test dient de volgende kenmerken te bevatten:

 • Twee deelperioden met financiële groei
 • Twee deelperioden met financiële recessie
 • Geen significante financiële trend in de prestatie van de index

  Gekozen periode op basis van bovengenoemde criteria: 2000-2013.

  Onderzoeksresultaten

  1. Piekdagpatronen tijdens deelperioden met groei:

  Bij de analyse van twee deelperioden met groei werd ontdekt dat er geen specifiek piekdagpatroon bestond omdat alle werkdagen positief waren. Er was ook geen sprake van een weekend-omkeringseffect, omdat vrijdagen niet het meest winstgevend waren en maandagen ook niet de laagste rendementen vertoonden.

  2. Piekdagpatronen tijdens recessieperioden:

  Er werd geen specifiek piekdagpatroon tijdens de recessieperioden geïdentificeerd. Er werd echter wel opgemerkt dat er altijd één dag in de week was met positieve activiteit op de markt. Alleen donderdagen en dinsdagen leverden positieve gemiddelde rendementen in respectievelijk de eerste en tweede deelperioden met recessie, en alle andere dagen toonden negatieve resultaten.

  3. Piekdagen in alle deelperioden:

  Onderzoek over de gehele periode toonde aan dat dinsdagen en donderdagen positieve en statistisch significante rendementen opleverden. De reden hiervoor wordt geassocieerd met positieve rendementen in de markt op deze dagen tijdens recessieperioden zoals hierboven beschreven.

  4. Andere significante bevindingen

  Uit de testresultaten blijkt dat maandagen, woensdagen en vrijdagen positieve bèta hadden in overeenstemming met de financiële trend, d.w.z. ze geven een positief rendement tijdens groei en een negatief rendement tijdens recessie. Uit alle bovenstaande resultaten blijkt dat veranderende financiële trends invloed uitoefenen op het patroon van het weekend-omkeringseffect.

  5. Weekend-omkeringseffect

  Uit de resultaten van het proefmonster kwam duidelijk naar voren dat tijdens groeiperioden de relatie vrijdag tot maandag positief was en dat deze negatief was tijdens recessieperioden. Dit resultaat bevestigt de eerder geconcludeerde bevinding voor piekdagpatronen dat financiële trends invloed uitoefenen op patronen in de aandelenmarkt.

  Financiële trends beïnvloeden piekdagen

  S p500trends

  Door gedetailleerde evaluatie van de resultaten in perioden van wisselende financiële trends kan uit het onderzoek geconcludeerd worden dat financiële trends feitelijk invloed uitoefenen op piekdagpatronen, en dat zij veranderen in de loop van de tijd zoals de bovenstaande resultaten beschrijven (bijvoorbeeld dinsdagen en donderdagen met positieve gemiddelde rendementen in recessieperioden).

  In de samenvatting stelt het verslag dat dinsdagen en donderdagen de neiging hebben om positieve rendementen op te leveren, daar zij de enige dagen waren met positieve rendementen tijdens recessie (de onderstaande tabel laat zien dat dinsdagen en donderdagen het hoogste gemiddelde rendement opleverden in de beschreven periode).

  Verder blijkt dat maandagen, woensdagen en vrijdagen de financiële trends volgen wat betreft rendementen. Daarnaast verandert de relatie tussen vrijdag en maandag afhankelijk van de financiële trend in de economie.