Schroders sceptisch over CO2 luchtvaartsector

Volgens de International Energy Agency (IEA) groeit de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart in de komende decennia zeer snel vergeleken met andere sectoren. Op dit moment is de luchtvaartsector verantwoordelijk voor de uitstoot van 2-3% van alle broeikasgassen. Als de sector niets doet en zo verder groeit, dan is zij in 2050 goed voor 22% van alle uitstoot wereldwijd. Een fundamentele verandering van het businessmodel is noodzakelijk, volgens Belinda Gan, Associate Product Manager, Global Sustainability, bij Schroders .

Opvallend was dat er in het klimaatakkoord van Parijs (december 2015),niet direct wordt gerefereerd aan de luchtvaartsector om maatregelen te treffen. Het werd aan de brancheorganisaties van de luchtvaartsector zoals de International Civil Aviation Organization (ICAO) en de International Air Transport Association (IATA), overgelaten om vrijwillig met een emissiereductie-programma te komen.

De afgelopen jaren hebben de ICAO en de IATA zich al beziggehouden met het klimaatvraagstuk en zijn met voorstellen gekomen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. IATA heeft zelfs als ambitieuze doelstelling dat de netto-luchtvaartuitstoot van CO2 in 2050 50% lager moet liggen dan in 2005. Hoe de sector dit precies gaart realiseren is niet helemaal duidelijk. Gezien de jaarlijkse groei van de sector met 3-5% komt dat neer op een reductie van de CO2-uitstoot met 80-90%.

De uitdaging waar de sector voor staat is groot. De meeste spelers in de sector hebben toegezegd hun bijdrage te willen leveren, maar geven de voorkeur aan een vrijwillige benadering. Met vlootvernieuwing, verbetering van de operationele bedrijfsvoering, investeringen in infrastructuur, technologische vooruitgang en het gebruik van biobrandstoffen kan een forse bijdrage worden geleverd aan de reductie van CO2-uitstoot, maar meer efficiency en optimalisatie alleen zijn niet toereikend.

De mate waarin een reductie van de CO2-uitstoot moet plaatsvinden, vereist een fundamentele heroverweging van het businessmodel. De roep om meer regulering zal luider worden als een vrijwillige benadering te traag verloopt. Op de langere termijn zijn radicalere maatregelen nodig. De bedrijven die pro actief maatregelen hebben getroffen, zullen beter in staat zijn om te gaan met een hogere druk om veranderingen te realiseren en beschikken over meer financiële flexibiliteit.