Update over afwikkelingen Fortis aandelen

Vanavond maakte Ageas nabeurs bekend hoe de afhandeling van de Ageas -aandelen die beleggers in hun portefeuilles hebben. Ageas NV is op 10 oktober 2008 nabeurs overgegaan tot het knippen van een coupon, zodat hiermee een element van bewijs van het aandeelhouderschap in Ageas op de datum van het knippen van de coupon wordt geleverd.

Per aandeel Ageas dat u in portefeuille had op 10 oktober 2008 heeft u één coupon nr. 42 Ageas NV ontvangen. Het betreft een coupon toegekend door de Belgische Staat en niet door Ageas NV.

Dit niet-verhandelbare effect, dat onafhankelijk is van het Ageas aandeel en dat de waarde ervan niet beïnvloedt, kan bij de Belgische Staat worden ingeruild volgens de voorwaarden die hieronder beschreven staan.

1. OPRICHTING FONDS DOOR DE BELGISCHE STAAT

De Belgische Staat richt een Fonds op waarin ze een deel van de mogelijke meerwaarde en opbrengsten die ze behaalt door haar deelname in BNP Paribas zal storten.

Dit fonds wordt door de Belgische staat opgebouwd op basis van het verschil tussen de hierna bepaalde positieve en negatieve term.

POSITIEVE TERM:

De waarde van de aandelen BNP Paribas, vastgesteld op de referentiedatum, plus het bedrag dat reeds gerealiseerd werd door de Belgische Staat als gevolg van de verkoop van het geheel of een deel van de BNP Paribas aandelen, rekening houdend met het feit dat de Belgische Staat normaal gezien haar aandelen tot deze referentiedatum zal bijhouden, behalve uitzonderlijke omstandigheden, vermeerderd met de netto dividenden die de Belgische Staat al ontvangen heeft en de dividenden waarop ze ten laatste op de referentiedatum recht zal hebben.

NEGATIEVE TERM:

De totale investering van de Belgische overheid in Ageas , namelijk 9.4 miljard euro, vermeerderd met een rentevoet van 4,11% (OLO-rentevoet op 5 jaar op datum van 10 oktober 2008) per jaar en een premie van 2% per jaar, vermeerderd met het eventuele verlies geleden door de Belgische Staat omwille van haar belang in het Special Purpose Vehicle (opgezet voor het beheer van de portefeuille met complexe gestructureerde producten).

REFERENTIEDATUM:

De datum van de Algemene Vergadering van de groep BNP Paribas, waarop over de toekenning van het dividend over het jaar 2013 wordt beslist, geldt als referentiedatum.

Het Fonds wordt op 1 juli 2014 verdeeld.
Op 1 juli 2014 ontvangen de begunstigden van het Fonds het bedrag dat fiscaal wordt gelijkgesteld met een meerwaarde op aandelen.

Bij de verdeling van het Fonds is de maximale waarde van elk deel in dit Fonds gelijk aan het verschil tussen (1) 10 EUR en (2) het gemiddelde van de slotnoteringen op de beurs voor de 5 eerste dagen na hervatting van de notering. De maximale vergoeding is reeds vastgesteld op EUR 8.9618 per aandeel.

2. PROCEDURE
In samenspraak met de banken, wordt een procedure opgestart waarbij de betrokken personen hun aangifte kunnen doen hetzij via hun bank, hetzij via een door de FOD Financiën van de Belgische Staat aan te duiden meldpunt.

De aanvragen worden gecentraliseerd bij de FOD Financiën en worden onderworpen aan de volgende voorwaarden waaraan moest voldaan zijn op 1 juli 2008:

- de aanvrager is een natuurlijke persoon;

- de aanvrager is Belg of verblijft in België of heeft een andere EU-nationaliteit;

- de aanvragen worden verricht binnen de bij Koninklijk Besluit te bepalen periode en procedure;

- de aanvrager levert het bewijs dat hij eigenaar was van de Ageas aandelen op 1 juli 2008.

De aanvraag kan maximaal betrekking hebben op 5000 Ageas aandelen per fysieke persoon.

Na goedkeuring van de aanvraag krijgt de aanvrager per Ageas coupon nr.42 een deel van het Fonds.

De Belgische Staat onderzoekt de mogelijkheid van een beursnotering van de aandelen van dit Fonds.