KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 692 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd - gereglementeerde informatie

Brussel, 9 augustus 2018, (07.00 a.m. CEST)
   
KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 692 miljoen euro


Overzicht KBC -groep (geconsolideerd, IFRS)
2KW2018
(IFRS 9)
1KW2018
(IFRS 9)
2KW2017 (IAS 39) 1H2018
(IFRS9)
1H2017 (IAS39)
Nettoresultaat (in miljoenen euro) 692 556 855 1 248 1 485
Gewone winst per aandeel (in euro) 1,61 1,30 2,01 2,91 3,49
Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro)          
  België 437 243 483 680 785
   Tsjechië 145 171 183 316 364
  Internationale Markten 163 137 177 299 292
  Groepscenter -53 5 12 -48 45
Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode) 39,9 40,9 39,8 39,9 39,8

2KW2018

We boekten een nettowinst van 692 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018. Dat is opnieuw een goed resultaat, onder meer dankzij degelijke nettorente-inkomsten, een sterk resultaat uit schadeverzekeringen en seizoensgebonden hoge dividendinkomsten, die de daling van het trading- en reëlewaarderesultaat, de lichte terugval van de nettoprovisie-inkomsten en het negatieve eenmalige effect van de vereffening van een oud juridisch dossier deels compenseerden. Rekening houdend met seizoenseffecten bleven de kosten onder controle en bovendien konden we opnieuw waardeverminderingen voor kredietverliezen terugnemen, voornamelijk gerelateerd aan onze Ierse hypotheekportefeuille. Als we het resultaat van het tweede kwartaal bij de nettowinst van 556 miljoen euro van het vorige kwartaal voegen, komt ons resultaat voor het eerste halfjaar van 2018 op een solide 1 248 miljoen euro. Ook onze solvabiliteitspositie bleef stevig met een common equity ratio van 15,8% eind juni 2018, ruim boven het door de toezichthouder opgelegde minimum.

In april gaven we met succes een nieuw additional tier 1-instrument uit voor een bedrag van 1 miljard euro. En begin juli rondden we onze aangekondigde inkoop van 2,7 miljoen eigen aandelen af voor een totaal bedrag van 181 miljoen euro. Door de vernietiging van die aandelen is het totale aantal aandelen van KBC Groep teruggebracht tot 415 897 567. Ten slotte beslisten we om, in overeenstemming met ons dividendbeleid, een interim-dividend van 1 euro per aandeel uit te keren op 16 november 2018, als voorschot op het totale dividend voor 2018.

We zetten ook enkele belangrijke nieuwe stappen in de implementatie van onze duurzaamheidsstrategie. Zo was KBC in mei - als promoter - de eerste financiële instelling op de Belgische markt die een duurzaam pensioenspaarfonds lanceerde. Het betreffende fonds wordt beheerd door KBC Asset Management en beantwoordt volledig aan de BEAMA-vereisten inzake duurzaamheid. In juni publiceerden we onze strengere beleidslijnen inzake duurzaam bankieren en verzekeren. Daarmee bieden we een antwoord op de voortdurend veranderende verwachtingen van onze stakeholders en de maatschappij. Ook nog in juni brachten we als eerste Belgische financiële instelling een 'green bond' (groene obligatielening) op de markt. 

Wat de economie betreft, bleef het Europese conjunctuurbeeld aantrekkelijk, hoewel we geloven dat de groeipiek wellicht voorbij is. Het risico van een verdere economische deglobalisering, met een escalatie van handelsconflicten, blijft de belangrijkste factor die de Europese economische groei kan ondergraven.

Ten slotte wil ik al onze klanten en andere stakeholders nogmaals bedanken voor hun vertrouwen in ons bedrijf en onze medewerkers. We blijven er voluit voor gaan om de referentie te worden in bankverzekeren in al onze kernlanden.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum (die niet heeft geleid tot een aanpassing van de 2Q2018 cijfers)

Ik ben ook blij te mogen aankondigen dat KBC Bank Ireland een overeenkomst bereikte met Goldman Sachs inzake de verkoop van een deel (ongeveer 1.9 miljard euro) van zijn legacy portefeuille. Als gevolg van die transactie, verlaagt de impaired kredieten ratio van KBC Bank Ireland met  ruwweg 11 procentpunten tot ongeveer 25% (pro forma per eind 2KW2018). De transactie resulteert naar verwachting in een netto resultaatsimpact van +14 miljoen euro (gebaseerd op 1KW2018-cijfers en na verrekening van de kosten verbonden aan de transactie) en een vrijgave van risicogewogen activa bij KBC Groep van ongeveer 0,4 miljard euro, wat leidt tot een verbetering met 7 basispunten van de common equity ratio van KBC Groep. De closing van de transactie wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2018.

 Johan Thijs

Chief Executive Officer

Belangrijk. Vanaf 2018 passen we IFRS 9 toe. Eenvoudig gezegd betekent dit dat de classificatie van financiële activa en verplichtingen, evenals de methodologie inzake waardeverminderingen, aanzienlijk zijn gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn sommige cijfers van de winst-en-verliesrekening en de balans niet volledig vergelijkbaar met de referentiecijfers voor 2017 (die nog altijd op IAS 39 zijn gebaseerd, aangezien KBC gebruikmaakt van de overgangsmaatregelen voor vergelijkende gegevens). Om de transparantie te vergroten, hebben we vanaf 2018 en in overeenstemming met IFRS 9 ook de geprorateerde rente voor valutaderivaten in de bankportefeuille verplaatst van het Trading en reëlewaarderesultaat naar de Nettorente-inkomsten. We hebben ook de netwerkinkomsten (inkomsten uit marges verdiend op valutatransacties die het netwerk voor onze klanten uitvoert) verplaatst van Trading- en reëlewaarderesultaat naar Nettoprovisie-inkomsten. In de bijlage geven we een beknopt overzicht. Bovendien wijzigden we - gerelateerd aan IFRS 9 - vanaf 2018 de definitie van kredietportefeuille van uitstaand bedrag naar bruto boekwaarde (d.i. incl. gereserveerde en geprorateerde rente) en pasten we de scope lichtjes aan. Om de vergelijkbaarheid te verbeteren, hebben we in de onderstaande analyse bepaalde vergelijkingen met pro forma (herberekende) cijfers voor 2017 toegevoegd (niet-geauditeerd). Dat duiden we aan met "op vergelijkbare basis".

Volledige persbericht en kwartaalrapport in de bijlage.

Bijlages