Biocartis Group NV: Openbaarmaking van transparantiekennisgevingen

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
29 mei 2019, 07:00 CEST

Openbaarmaking van transparantiekennisgevingen

Mechelen, België, 29 mei 2019 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan, overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de 'Belgische Transparantiewet'), dat zij transparantiekennisgevingen heeft ontvangen van zowel OppenheimerFunds, Inc. ('OFI') en Invesco. ('Invesco') volgend op Invesco's overname van OFI. De transparantiekennisgeving door OFI, ontvangen op 25 mei 2019 ('OppenheimerFunds Kennisgeving'), toonde aan dat op 24 mei 2019 OFI niet langer in bezit was van stemrechtverlenende effecten van Biocartis, en de transparantiekennisgeving van Invesco, ontvangen op 28 mei 2019 ('Invesco Kennisgeving'), toonde aan dat op 24 mei 2019 Invesco boven de 10% kennisgevingsdrempel was gestegen en nu 12,36% van de stemrechtverlenende effecten van Biocartis in bezit heeft.

De OppenheimerFunds Kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden voor de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechten of stemrechtverlenende effecten. Neerwaartse onderschrijding van de laagste drempel. 
   
 • Kennisgeving door: Een persoon die alleen kennisgeeft. 
   
 • Kennisgevingsplichtige personen: OppenheimerFunds, Inc., The Corporation Company / 1675 Broadway / Suite 1200, CO 80202 Denver, VS. 
   
 • Transactiedatum: 24 mei 2019. 
   
 • Onderschreden drempel: 3%. 
   
 • Noemer: 56.382.088.
 • Details van de Kennisgeving: OppenheimerFunds, Inc. bezit 0 stemrechtverlenende effecten, wat overeenkomt met 0% van de stemrechten.
 • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: OppenheimerFunds, Inc. is geen gecontroleerde entiteit.  
   
 • Bijkomende informatie: Massachusetts Mutual Life Insurance Company ('MassMutual'), een indirect moederbedrijf van OppenheimerFunds, Inc. ('OFI') en haar dochterondernemingen, heeft OFI verkocht aan Invesco. ('Invesco') in een transactie die op 24 mei 2019 werd afgesloten. Bijgevolg zijn de discretionaire investeringsbevoegdheden en stemrechten die OFI uitoefende over zijn verschillende gemeenschappelijke fondsen en andere rekeningen overgezet naar Invesco. OFI bezit niet langer een openbaarmakingsplichtige positie in de emittent. 

De Invesco Kennisgeving bevat volgende informatie:

 • Reden voor de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. 
   
 • Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon. 
   
 • Kennisgevingsplichtige personen: Invesco, Two Peachtree Pointe, 1555 Peachtree St, Suite 1800, Atlanta GA, VS.  
   
 • Transactiedatum: 24 mei 2019. 
   
 • Overschreden drempel: 10%. 
   
 • Noemer: 56.382.088.
 • Details van de Kennisgeving: Invesco Advisers, Inc. bezit 6.068.385 stemrechtverlenende effecten, wat overeenkomt met 10,76% van de stemrechten. Invesco Asset Management Limited bezit 900.692 stemrechtverlenende effecten, wat overeenkomt met 1,60% van de stemrechten. Samen bezitten beide entiteiten 12,36% van de stemrechten. 
 • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Deze openbaarmaking gebeurt in opdracht van Invesco, en heeft betrekking op aandelen die daadwerkelijk in het bezit zijn van verschillende gemeenschappelijke fondsen en pensioenfondsen beheerd door Invesco. en haar dochterondernemingen, waarbij Invesco. een discretionaire bevoegdheid heeft voor wat betreft de verwerving en vervreemding van de aandelen en voor wat betreft de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de aandelen op datum van 24 mei 2019. Invesco. is geen gecontroleerde entiteit. Invesco. is het moederbedrijf dat de stemrechten beheert voor onderstaanden; Invesco Advisers, Inc. 10,76% en Invesco Asset Management Limited 1,60%. 
   
 • Bijkomende informatie: Deze openbaarmaking gebeurt vanwege de overname en fusie van OppenheimerFunds, Inc. Voor meer informatie over de fusie, volg deze link: https://ir.invesco.com/investor-relations/press-releases/default.aspx. De onderneming, Invesco (in opdracht van fondsen beheerd door dochterondernemingen van de beheersvennootschappen van de groep) handelt niet in overleg met een derde partij en heeft niet de intentie om controle te nemen over het bedrijf.

Voor meer informatie verwijzen we naar de beide kennisgevingen die hier ter beschikking zijn op de website van Biocartis.

Krachtens de Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist door alle natuurlijke personen en rechtspersonen, telkens wanneer het percentage van stemrechten in de Vennootschap gehouden door zulke personen de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

----- EINDE ----

Meer informatie:
Renate Degrave
Head of Corporate Communications & Investor Relations
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis 
Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie. Dit domein is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt  u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla(TM) zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla(TM) merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatige vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.