Umicore kondigt de plaatsing aan van €500 miljoen in converteerbare obligaties met een looptijd tot 2025

Umicore (de "Vennootschap") kondigt vandaag de plaatsing aan van niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties (de "Obligaties") met een looptijd tot 2025, in het kader van het toegestaan kapitaal van de Vennootschap voor een gezamenlijk bedrag, in hoofdsom, van €500 miljoen.

De netto opbrengst van het aanbod zal worden aangewend voor algemene vennootschapsdoeleinden en om Umicore's strategische ontwikkelingen op het vlak van materialen voor schone mobiliteit en recyclage te financieren. Dit aanbod zal de financieringsstructuur van Umicore verder verstevigen en diversifiëren door de €1,1 miljard aan midden- en langetermijn vastrentende privaatgeplaatste schuldinstrumenten uitgegeven in de loop van de voorgaande jaren aan te vullen. 

De Obligaties zullen worden uitgegeven met een nominale waarde per Obligatie van €100.000 in hoofdbedrag en integrale veelvouden hiervan.

De Obligaties zullen worden uitgegeven à pari en, tenzij voordien geconverteerd, terugbetaald of teruggekocht en geannuleerd, zullen de Obligaties worden terugbetaald aan 100% van hun bedrag in hoofdsom op 23 juni 2025.

De Obligaties zullen geen rente dragen. De Obligaties zullen, in overeenstemming met en onderhevig aan de voorwaarden van de Obligaties, converteerbaar zijn in aandelen (de “Aandelen”) van de Vennootschap zoals genoteerd op Euronext Brussel. De initiële conversieprijs zal €55,32 zijn, een premium van 32,5% boven de Referentieprijs van €41,75, die overeenkomt met de plaatsingsprijs van de Aandelen in de Gelijktijdige Versnelde Plaatsing (zoals hieronder gedefinieerd en verder beschreven).

De volstorting en levering van de nieuwe converteerbare obligaties worden verwacht op of rondom 23 juni 2020 ("Closingsdatum").

De Vennootschap zal het recht hebben om alle, maar niet slechts enkele, Obligaties terug te betalen voor het bedrag in hoofdsom op elk moment op of na 14 juli 2023, indien de pariteitswaarde van een Obligatie over een bepaalde periode gelijk is aan of meer is dan €130.000, zoals verder beschreven in de voorwaarden van de Obligaties.

De Obligaties werden uitsluitend aangeboden aan institutionele beleggers in bepaalde rechtsgebieden, buiten de Verenigde Staten van Amerika, via een private plaatsing.

De Vennootschap heeft ingestemd met een lock-up-verbintenis (onder voorbehoud van bepaalde gebruikelijke uitzonderingen) met betrekking tot haar gewone aandelen en aandelen-gerelateerde effecten gedurende een periode vanaf de prijszetting (pricing) tot 90 dagen na de Closingsdatum.

Er zal een aanvraag worden ingediend om de Obligaties toe te laten tot verhandeling op het Vrije Markt (Freiverkehr) segment van de Beurs van Frankfurt, uiterlijk dertig dagen na de datum van Closingsdatum.

De Sole Global Coordinator en Bookrunner voerde gelijktijdig met de plaatsing van Obligaties, een plaatsing van bestaande aandelen uit (de “Gelijktijdige Versnelde Plaatsing”) in naam van inschrijvers op de Obligaties die dergelijke aandelen wensten te verkopen in short-verkopen teneinde het markt-risico van een investering in de Obligaties te hedgen, tegen een plaatsingsprijs van €41,75, vastgelegd via een versneld privaat plaatsingsproces. De Vennootschap zal geen opbrengst ontvangen van de Gelijktijdige Versnelde Plaatsing.

De Vennootschap zal een algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen, die ten laatste op 30 april 2021 (de "Long-stop Datum") moet plaatsvinden, om sommige bepalingen in de voorwaarden van de Obligaties die in werking treden in geval van een controlewijziging ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen (de "Aandeelhoudersbesluiten"). Indien de Aandeelhoudersbesluiten niet (i) aangenomen zijn tegen de Long-stop Datum of (ii) neergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank uiterlijk 15 dagen na de Long-stop Datum, zal de Vennootschap alle, maar niet slechts enkele, Obligaties terugbetalen, aan het hoogste van de volgende twee bedragen: (i) 102% van het bedrag in hoofdsom van de Obligaties, en (ii) 102% van de Billijke Marktwaarde van de Obligaties (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de Obligaties), zoals verder uiteengezet in de voorwaarden van de Obligaties.

J.P. Morgan Securities plc trad op als Sole Global Coordinator en Bookrunner voor het aanbod. BNP Paribas Ageas trad op als Co-Bookrunner voor het aanbod.


Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38                                evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47                                marjolein.scheers@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.  

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5  miljard) en stelde op 31 december 2019 iets meer dan 11.152 mensen in dienst. 


DIT PERSBERICHT IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DIT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN ZOU ZIJN.

VOORKENNIS

Dit persbericht heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie die als voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1 van de EU-Marktmisbruikverordening wordt of kan worden aangemerkt.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

De inhoud van dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of kunnen worden geacht te zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden "gelooft", "schat", "anticipeert", "verwacht", "is van plan", "kan", "zal", "plant", "gaat verder", "lopend", "mogelijk", "voorspellen", "voorzien", "doel", "zoekt" of "zou", en omvatten verklaringen die de Vennootschap doet met betrekking tot de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in en worden de lezers gewaarschuwd dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen garantie zijn voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. De Vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

BELANGRIJKE MEDEDELING

EEN BELEGGING IN DE OBLIGATIES OMVAT EEN AANZIENLIJKE MATE VAN RISICO. BIJ HET NEMEN VAN EEN BESLISSING OM DE OBLIGATIES TE KOPEN, WORDT EEN INVESTEERDER GEACHT (A) DE NODIGE ZAKELIJKE EN FINANCIËLE ERVARING TE HEBBEN OM ZIJN OF HAAR EIGEN BELANGEN IN VERBAND MET DE AANKOOP VAN DE OBLIGATIES TE KUNNEN BESCHERMEN, (B) ZICH NIET GEBASEERD TE HEBBEN OP (I) ENIG ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DE SOLE GLOBAL COORDINATOR EN BOOKRUNNER EN DE CO-BOOKRUNNER (SAMEN, DE "MANAGERS") OF ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE VERBONDEN PERSONEN, OF ENIGE PERSONEN DIE HANDELEN NAMENS DE MANAGERS OF ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE VERBONDEN PERSONEN, MET BETREKKING TOT DE VENNOOTSCHAP, DE OBLIGATIES OF DE ONDERLIGGENDE AANDELEN DIE WORDEN UITGEGEVEN OF OVERGEDRAGEN EN GELEVERD WORDEN BIJ DE CONVERSIE VAN DE OBLIGATIES (SAMEN, DE "EFFECTEN"), OF (II) ENIGE DISCUSSIES, ONDERHANDELINGEN OF ANDERE COMMUNICATIES AANGEGAAN JEGENS, OF ENIGE ANDERE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR WERD GESTELD DOOR, DE MANAGERS OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN, (C) EEN EIGEN BELEGGINGSBESLISSING TE HEBBEN GENOMEN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN OP BASIS VAN ZIJN OF HAAR EIGEN KENNIS, ONDERZOEK EN BEOORDELING VAN DE VENNOOTSCHAP, DE DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN VAN DE VENNOOTSCHAP, DE EFFECTEN, DE VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIES EN DE VOORWAARDEN VOOR DE PLAATSING VAN DE OBLIGATIES, EN OP BASIS VAN DERGELIJKE ANDERE OPENBAAR BESCHIKBARE INFORMATIE DIE ZIJ NOODZAKELIJK, PASSEND EN VOLDOENDE ACHT (EN WAAROVER HIJ OF ZIJ BEVESTIGT DAT HIJ OF ZIJ IN STAAT IS GEWEEST OM DAARTOE TOEGANG TE KRIJGEN, HET TE LEZEN EN HET TE BEGRIJPEN) EN (D) DAT HIJ OF ZIJ, ZIJN OF HAAR EIGEN ONAFHANKELIJKE ADVISEURS HEEFT GERAADPLEEGD OF ZICH ANDERSZINS HEEFT VERGEWIST VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BOEKHOUDKUNDIGE, REGELGEVENDE, FISCALE OF ANDERE GEVOLGEN IN HET LICHT VAN ZIJN OF HAAR SPECIFIEKE SITUATIE VOLGENS DE WETGEVING VAN ALLE RELEVANTE RECHTSGEBIEDEN.

ER WERD GEEN ENKELE ACTIE ONDERNOMEN DOOR DE VENNOOTSCHAP OF DE MANAGERS OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE VERBONDEN PERSONEN DIE EEN AANBIEDING VAN DE OBLIGATIES ZOU TOELATEN IN EEN RECHTSGEBIED WAAR ACTIE VOOR ZULKE DOELEINDEN VEREIST IS.

DIT PERSBERICHT IS UITSLUITEND BEDOELD TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF DE UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP VAN OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD EN DE VERKOOP VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN OBLIGATIES KUNNEN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN AAN WETTELIJKE BEPERKINGEN ONDERWORPEN ZIJN. PERSONEN DIE DIT PERSBERICHT LEZEN, DIENEN ZICH TE INFORMEREN OVER DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE IN ACHT TE NEMEN.

Er zal geen aanbod of verkoop van Obligaties plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding in of naar de Verenigde Staten en betreft geen, en maakt geen deel uit van een, aanbod of uitnodiging om effecten te verkopen of kopen, noch een uitnodiging om effecten aan te kopen of er op in te schrijven, in de Verenigde Staten. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933 (de "U.S. Securities Act") of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en de Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij ze zijn geregistreerd onder de U.S. Securities Act, of een vrijstelling van de registratievereisten van de U.S. Securities Act beschikbaar is. De Vennootschap heeft geen enkel deel van het aanbod van de Effecten in de Verenigde Staten geregistreerd en is niet van plan dit te doen, en heeft ook niet de intentie om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te doen.

Dit persbericht en het aanbod zijn uitsluitend gericht aan en gedoeld op personen die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van de Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers") in het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER") (elk een "Lidstaat"). Elke persoon in het Verenigd Koninkrijk of een Lidstaat die aanvankelijk enige Obligaties verwerft of aan wie een aanbod van Obligaties kan worden gedaan en, voor zover van toepassing, elk fonds voor rekening waarvan deze persoon de Obligaties verwerft die zich in het Verenigd Koninkrijk of een Lidstaat bevinden, zal geacht worden te hebben verklaard, erkend en aanvaard dat hij of zij een Gekwalificeerde Belegger is. Voor deze doeleinden betekent de uitdrukking "Prospectusverordening" Verordening (EU) 2017/1129.

Enkel ten behoeve van de productgovernanceverplichtingen in: (a) EU Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd van tijd tot tijd ("MiFID II"); (b) artikelen 9 en 10 van de Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie (EU) 2017/593 tot aanvulling van MiFID II; en (c) lokale uitvoeringsmaatregelen (samen, de "MiFID II Productgovernanceverplichtingen”), en ter afwijzing van alle en enige aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit een onrechtmatige daad, contract of anderszins, die enige 'Ontwikkelaar' (voor de doeleinden van de MiFID II Productgovernanceverplichtingen) anders zou hebben in verband hiermee, werden de Obligaties onderworpen aan een productgoedkeuringsproces, dat bevestigd heeft dat de Obligaties: (i) slechts verenigbaar zijn met een doelmarkt van in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) alle kanalen voor verspreiding van de Obligaties aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten geschikt zijn. Elke persoon die vervolgens de Obligaties aanbiedt, verkoopt of aanbeveelt (een "Distributeur") moet rekening houden met de beoordeling van de doelmarkt van de ontwikkelaars; een Distributeur die onderworpen is aan MIFID II is echter verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar eigen beoordeling van de doelmarkt met betrekking tot de Obligaties (door het aannemen of verfijnen van de beoordeling van de doelmarkt van de ontwikkelaar) en het bepalen van geschikte distributiekanalen.

De beoordeling van de doelmarkt doet geen afbreuk aan de vereisten van contractuele of wettelijke verkoopbeperkingen met betrekking tot enig aanbod van de Obligaties.

Voor alle duidelijkheid, de beoordeling van de doelmarkt is niet gelijk aan: (a) een beoordeling van de geschiktheid of gepastheid voor de doeleinden van MIFID II; of (b) een aanbeveling aan enige belegger of groep van beleggers om te beleggen in, of te kopen, of enige andere actie te ondernemen met betrekking tot de Obligaties.

De Obligaties zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld te worden aan, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan enige niet-professionele belegger in de EER of het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden betekent een niet-professionele belegger een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 11, van MIFID II; of (ii) een cliënt in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd, wanneer die cliënt niet zou kwalificeren als een professionele cliënt als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 10, van MIFID II. Bijgevolg is geen enkel essentiële informatiedocument, vereist door de verordening (EU) nr. 1286/2014, zoals gewijzigd (de "PRIIPS-Verordening") voor het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het op een andere manier ter beschikking stellen aan niet-professionele beleggers in de EER of het Verenigd Koninkrijk, opgesteld en daarom kan het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het op een andere manier ter beschikking stellen aan een niet-professionele belegger in de EER of het Verenigd Koninkrijk onwettig zijn onder de PRIIPS-Verordening.

Bovendien wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk alleen verspreid onder, en is deze alleen gericht aan Gekwalificeerde Beleggers (i) die beroepservaring hebben in zaken die betrekking hebben op beleggingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order") en Gekwalificeerde Beleggers die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van het Order, en (ii) aan wie het anderszins op rechtmatige wijze kan worden gecommuniceerd (al deze personen samen worden "Relevante Personen" genoemd).

Op basis van dit persbericht mag niet gehandeld worden en dit persbericht mag niet worden of ingeroepen (i) in het Verenigd Koninkrijk, door personen die geen Relevante Personen zijn en (ii) in enige Lidstaat, door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn. Enige belegging of beleggingsactiviteit waarop dit persbericht betrekking heeft, is enkel beschikbaar voor (a) Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen alleen worden uitgevoerd met Relevante Personen in het Verenigd Koninkrijk en (b) Gekwalificeerde Beleggers in de Lidstaten.

Dit persbericht en het aanbod zijn niet gericht aan en niet gericht tot enige consument (consommateur) in de zin van het wetboek van economisch recht (code de droit économique), zoals gewijzigd. Elke persoon die initieel Obligaties verwerft of aan wie een aanbod van Obligaties kan worden gedaan en, voor zover van toepassing, alle fondsen voor rekening waarvan deze persoon de Obligaties verwerft, zal geacht worden te hebben verklaard, erkend en overeengekomen dat hij of zij geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht.

In het geval dat Effecten worden aangeboden aan een potentiële belegger in zijn hoedanigheid van financiële tussenpersoon (zoals zulk begrip wordt gebruikt in artikel 5(1) van de Prospectusverordening), wordt deze financiële tussenpersoon geacht te hebben verklaard en ermee te hebben ingestemd dat de door hem of haar in het aanbod verworven Effecten niet zijn verworven voor rekening van personen in het Verenigd Koninkrijk of een Lidstaat, andere dan Gekwalificeerde Beleggers of personen in het Verenigd Koninkrijk of Lidstaten voor wie zulke financiële tussenpersoon de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen op een volledig discretionaire basis, noch zijn de Effecten verworven met het oog op hun aanbod of wederverkoop in het Verenigd Koninkrijk of een Lidstaat waar dit zou leiden tot een verplichting tot publicatie door de Vennootschap, de Managers of enige andere beheerder van een prospectus overeenkomstig artikel 3 van de Prospectusverordening.

De Obligaties mogen in beginsel slechts worden verkocht via een private plaatsen aan kopers in de Canadese provincies Ontario, Québec, British Columbia en Alberta die de Obligaties kopen of geacht worden te kopen die "geaccrediteerde beleggers" (accredited investors) zijn, zoals gedefinieerd in national instrument 45-106 prospectus exemptions of subsectie 73.3(1) of the Securities Act (Ontario), voor zover toepasselijk, en "toegelaten klanten" (permitted clients) zijn, zoals gedefinieerd in national instrument 31-103 registration requirements, exemptions and ongoing registrant obligations. Elke herverkoop van de Obligaties of aandelen uitgegeven bij de conversie van de Obligaties moet gebeuren in overeenstemming met een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan de prospectusvereisten van de toepasselijke effectenwetgeving. De informatie in dit persbericht werd niet opgesteld met betrekking tot zaken die van bijzonder belang kunnen zijn voor de Canadese koper en dient derhalve met het oog hierop te worden gelezen. Alle in dit bericht gebruikte geldbedragen zijn vermeld in euro's. De Obligaties zijn niet uitgedrukt in Canadese dollars. De waarde van de Obligaties of aandelen die worden uitgegeven bij de conversie van de Obligaties naar een Canadese koper zal fluctueren met veranderingen in de wisselkoers tussen de Canadese dollar en de valuta van de Obligaties of aandelen die worden uitgegeven bij de conversie van de Obligaties.  De Vennootschap, de Managers en anderen zullen vertrouwen op de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de voorgaande verklaringen, erkenningen en overeenstemmingen. Niettegenstaande het voorgaande, kan een persoon die geen "gekwalificeerde belegger" is en die de Managers hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, met de schriftelijke toestemming van de Managers, toestemming krijgen om de Obligaties te kopen.

Elke beslissing om enige Obligaties te kopen mag enkel worden genomen op basis van een onafhankelijk onderzoek door een potentiële belegger van de publiek beschikbare informatie van de Vennootschap. Noch de Managers, noch enige van hun respectieve verbonden ondernemingen, aanvaarden enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van, of leggen enige verklaring af over de nauwkeurigheid of de volledigheid van, dit persbericht of de openbaar beschikbare informatie van de Vennootschap. De informatie in dit persbericht kan tot de Closingsdatum zonder voorafgaande kennisgeving in zijn geheel worden gewijzigd.

Elke potentiële belegger dient ervan uit te gaan dat hij of zij het economische risico van een belegging in de Effecten moet dragen. Geen enkele van de Vennootschap of de Managers doet enige uitspraak over (i) de geschiktheid van de Effecten voor een bepaalde belegger, (ii) de gepaste boekhoudkundige behandeling en de mogelijke fiscale gevolgen van een belegging in de Effecten of (iii) de toekomstige prestaties van de Effecten, hetzij in absolute termen, hetzij ten opzichte van concurrerende beleggingen. Het verwerven van beleggingen waarop dit persbericht betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico om het volledige belegde bedrag te verliezen. Personen die overwegen om dergelijke beleggingen te doen, dienen een bevoegde persoon te raadplegen die gespecialiseerd is in het geven van advies over dergelijke beleggingen. Dit persbericht vormt geen aanbeveling met betrekking tot de hierin verwezen Effecten.

De Managers handelen in naam van de Vennootschap en niemand anders in verband met de Obligaties en zullen niet verantwoordelijk zijn ten opzichte van enige andere persoon voor het verstrekken van de bescherming die wordt geboden aan de klanten van de Managers of voor het verstrekken van advies met betrekking tot de Effecten.

Elk van de Vennootschap, de Managers en hun respectieve verbonden personen ontkent uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige verklaring in dit persbericht bij te werken, te herzien of te herwerken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of op een andere manier.