Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt succesvolle wijziging aan van haar bestaande converteerbare obligaties

PERSBERICHT:  GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE / VOORWETENSCHAP     

11 oktober 2022, 07:00 CEST

Biocartis kondigt succesvolle wijziging aan van haar bestaande converteerbare obligaties

Mechelen, België, 11 oktober 2022Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of " Biocartis "), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt de succesvolle wijziging aan van haar 4,00% converteerbare obligaties met vervaldatum in 2024 (de "Bestaande Converteerbare Obligaties") als onderdeel van de alomvattende herkapitalisatie maatregelen aangekondigd op 1 september 2022.

Overeenkomstig de eerdere aankondiging op 1 september 2022 werd aan de houders van de Bestaande Converteerbare Obligaties gevraagd om in te stemmen met bepaalde wijzigingen aan de Bestaande Converteerbare Obligaties, zoals een gedeeltelijke conversie gelijk aan 10% van de uitstaande nominale bedragen, een verlenging van de looptijd met 3,5 jaar tot november 2027, en de betaling van de overblijvende coupons in natura (Payment-In-Kind) (via kapitalisatie van coupons) om kasmiddelen te vrijwaren. Deze wijzigingen werden goedgekeurd met de vereiste meerderheid en de wijzigingen zijn inwerking getreden.

Zoals eerder aangekondigd, krijgen de houders van de Bestaande Converteerbare Obligaties ook het recht om hun Bestaande Converteerbare Obligaties om te ruilen tegen nieuwe junior gewaarborgde (second lien) converteerbare obligaties (de "Nieuwe Converteerbare Obligaties"), op voorwaarde dat zij zich ertoe verbinden om pro rata deel te nemen aan een volledig gewaarborgde (fully backstopped) investering van EUR 25 miljoen in bijkomende Nieuwe Converteerbare Obligaties. De Nieuwe Converteerbare Obligaties zullen genieten van zakelijke zekerheden op activa en aandelen, evenals bepaalde waarborgen, en vervallen in november 2026 met een hogere coupon van 4,50% betaalbaar in geld. Bestaande houders die geen bijkomende financiering verstrekken krachtens de voorwaarden van de Nieuwe Converteerbare Obligaties zullen niet toegelaten worden om te ruilen, en hun Bestaande Converteerbare Obligaties zullen blijven uitstaan onder de gewijzigde voorwaarden. De deadline voor de aanbieding tot omruiling voor de houders van de Bestaande Converteerbare Obligaties is 24 oktober 2022. De documentatie in verband met de aanbieding tot omruiling is op een daartoe toegewijde website opgeladen, en houders van de Bestaande Converteerbare Obligaties dienen contact op te nemen met hun makelaars of de Vennootschap indien zij nog geen toegang hebben verkregen tot de betrokken documentatie.

Om de alomvattende herkapitalisatietransactie volledig tot uitvoering te brengen, heeft de Vennootschap haar aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligaties, bestuurders en commissaris uitgenodigd op een buitengewone algemene vergadering (BAV) die zal worden gehouden op donderdag 27 oktober 2022 om 14:00u CEST in de kantoren van de Vennootschap aan de Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België. De oproeping en andere documenten met betrekking tot de BAV kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail    rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm       +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis . Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.

Belangrijke informatie
Deze aankondiging is geen prospectus in de zin van Verordening 2017/1129, zoals gewijzigd (samen met eventuele toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de "Prospectusverordening") of de Prospectusverordening zoals deze deel uitmaakt van de binnenlandse wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de Britse European Union (Withdrawal) Act 2018 en zoals gewijzigd door The Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (elk zoals gewijzigd) (de "Britse Prospectusverordening").

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF IN OF NAAR AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE DISTRIBUTIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN ZOU ZIJN.
DEZE AANKONDIGING IS UITSLUITEND BEDOELD TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF AANKOOP, OF VAN EEN UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF AANKOOP, VAN NIEUWE OBLIGATIES, UITSTAANDE OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET AANBOD, DE VERKOOP EN DE AANKOOP VAN DE NIEUWE OBLIGATIES, DE NIEUWE TERMIJNLENINGEN OF DE UITSTAANDE OBLIGATIES DIE IN DEZE AANKONDIGING WORDEN BESCHREVEN, KAN IN BEPAALDE JURISDICTIES WETTELIJK BEPERKT ZIJN. PERSONEN DIE DEZE AANKONDIGING LEZEN, DIENEN ZICH TE INFORMEREN OVER DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE IN ACHT TE NEMEN.

Er zal geen aanbod, verzoek, verkoop of aankoop plaatsvinden van de Bestaande Converteerbare Obligaties, de Nieuwe Converteerbare Obligaties, of de Nieuwe Termijnleningen in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, verzoek, verkoop of aankoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.
De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet en zullen ook niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933 (de "U.S. Securities Act") of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en de Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve indien deze effecten geregistreerd zijn onder de U.S. Securities Act of er een vrijstelling van registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act beschikbaar is. Biocartis heeft geen enkel deel van het aanbod van effecten in de Verenigde Staten geregistreerd, en heeft niet de intentie om over te gaan tot zulke registratie, en heeft geen intentie om over te gaan tot een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde State van Amerika.

Deze mededeling is uitsluitend gericht aan en bedoeld voor personen in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (elk een "lidstaat") en in het Verenigd Koninkrijk die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van respectievelijk artikel 2(e) van de Prospectusverordening en de Prospectusverordening van het Verenigd Koninkrijk ("Gekwalificeerde Beleggers").
Deze mededeling wordt alleen verspreid onder en is uitsluitend gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) professionele investeerders die vallen onder artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (het "Order") of (iii) vermogende vennootschappen (high net worth companies) en andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig mag worden gedaan, die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van het Order (al deze personen tezamen worden "relevante personen" genoemd). De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn alleen beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbod of overeenkomst om in te schrijven op deze effecten of ze te kopen of anderszins te verwerven zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor een investeringsovereenkomst of -beslissing. Biocartis is niet aansprakelijk indien de voornoemde beperkingen door een persoon niet worden nageleefd.