Autonome omzetgroei en versnelde groei aantal professionals voor DPA Group in 2017

Financiële hoofdpunten 2017

 • 9,3 procent omzetgroei tot 137,3 miljoen euro (2016: 125,6 miljoen euro)
 • Genormaliseerde brutowinst: 36,4 miljoen euro (2016: 33,4 miljoen euro)
 • Genormaliseerde EBITDA : 10,2 miljoen euro (2016: 10,8 miljoen euro)

Overige hoofdpunten 2017:

 • Forse krimp aantal zelfstandigen in januari 2017 door Wet DBA
 • Forse stijging van het aantal professionals in loondienst: 34 procent
 • Investering in uitbreiding aantal interne medewerkers
 • Overname en integratie Your Professionals
 • Aangescherpte strategie, ondersteund met clustervorming van de business units
 • Lancering nieuwe activiteiten waaronder DPA Logistics en Fagro Supply Chain
 • Nieuwe investeringen van DPA Greenhouse in startups en scale-ups
 • Voorgenomen benoeming Désirée Theyse als lid Raad van Bestuur in de functie van CFO
 • Voordracht Albert Klene als lid Raad van Commissarissen
x duizend euro 2017 2016
Netto-omzet 137.259 125.564
Kostprijs van de omzet 100.886 92.146
Bruto winst 36.373 33.418
Verkoop- en beheerskosten 32.413 23.501
Bedrijfsresultaat 3.960 9.917
Resultaat voor belastingen 2.813 8.460
Resultaat na belastingen 2.070 6.930
EBITDA genormaliseerd voor bijzondere lasten 8.059 10.122
EBITDA genormaliseerd voor opstartkosten nieuwe business modellen 10.189 10.833

  Quote Eric Winter, CEO
"Het boekjaar 2017 stond in het teken van groei en lange termijn waardecreatie. In het eerste halfjaar hadden we te maken met negatieve gevolgen van de Wet DBA, maar die hebben we kunnen compenseren door het percentage professionals in loondienst versneld te vergroten. Naar verwachting zullen onze investeringen in eigen professionals, nieuwe activiteiten en technologische innovaties ook in 2018 vruchten afwerpen. Hierbij zien we dat onze rol als intermediair steeds verder uitgroeit tot die van arbeidsmarktdienstverlener. De strategie die we voor 2018-2021 gedefinieerd hebben, stelt ons in staat om ons groeipad op lange termijn voort te zetten. De eerste twee maanden van 2018 bevestigen ons beeld dat de gemaakte investeringen leiden tot een sterke groei van de omzet en een aanzienlijke groei van de brutomarge ten opzichte van dezelfde periode in 2017."

Toelichting op jaarresultaten 2017

Resultaatontwikkeling
DPA behaalde in 2017 een omzet van 137,3 miljoen euro: een stijging van 9,3 procent ten opzichte van de 125,6 miljoen euro omzet in 2016. De brutowinst steeg met 9,0 procent naar 36,4 miljoen euro (2016: 33,4 miljoen euro). In 2017 is een resultaat na belastingen gerealiseerd van 2,1 miljoen euro (2016: 6,9 miljoen euro).

In 2017 zijn eenmalige reorganisatiekosten opgenomen van 2,5 miljoen euro. Deze reorganisatie kosten zijn voor 0,4 miljoen euro ten laste van de kostprijs van de omzet en voor 2,1 miljoen euro ten laste van de algemene beheerskosten gebracht. 

De verkoop- en beheerskosten bedroegen 32,4 miljoen euro (2016: 23,5 miljoen euro). Van de eenmalige reorganisatiekosten ad 2,1 miljoen euro, is 1,5 miljoen euro toerekenbaar aan de herstructurering van de backoffice. Daarnaast is een eenmalige bate van 0,8 miljoen euro opgenomen die voortkomt uit een vrijval van een earn-out. In 2016 is eenzelfde soort eenmalige bate opgenomen van 3,2 miljoen euro. De voor bijzondere baten en lasten genormaliseerde EBITDA bedraagt 8,1 miljoen euro (2016: 10,1 miljoen euro).

Om haar groeiambities kracht bij te zetten, investeert de onderneming zelf en via DPA Greenhouse in innovatieve ondernemingen met vernieuwende businessmodellen. In 2017 bedroegen de investeringen in business development en de opstartkosten voor nieuwe activiteiten 2,1 miljoen euro (2016: 0,8 miljoen euro). Dit bedrag is geheel ten laste van het resultaat gebracht. Het bestaat voor 5,9 miljoen euro uit kosten die gemaakt zijn voor startups en initiatieven die in 2016 en 2017 zijn gestart. De netto-omzet van deze nieuwe activiteiten bedraagt 3,8 miljoen euro. Genormaliseerd voor de negatieve EBITDA van startups is de EBITDA 10,2 miljoen euro (2016: 10,8 miljoen euro).

De onduidelijkheid rond de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) had veel impact op de omzet uit bemiddeling van zelfstandige professionals. In het eerste halfjaar van 2017 bleef de omzetstijging bij DPA beperkt tot 1,6 procent en daalde de marge met 1,5 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. DPA heeft de werking van deze wet in het tweede halfjaar opgevangen door het aantal professionals in loondienst versneld te vergroten. Hierdoor steeg het omzetaandeel van professionals in loondienst in 2017 met 20 procent. Door eigen professionals gegenereerde omzet zorgt voor een hogere brutomarge dan omzet die wordt gerealiseerd door zelfstandige professionals. Tevens genereerde DPA meer omzet uit werving- en selectieactiviteiten.

Het per 24 maart 2017 overgenomen Your Professionals droeg 9,4 miljoen euro bij aan de in 2017 gerealiseerde omzet en 3,2 miljoen euro aan de brutowinst. Autonoom groeide de omzet in 2017 met 3,9 miljoen euro.

In 2017 is het personeelsbestand per saldo uitgebreid met 356 professionals tot 1.401 professionals en met 54 interne medewerkers tot 223 interne medewerkers. Deze groei is in ieder kwartaal in 2017 gerealiseerd, waarbij de acquisitie van Your Professionals in het 2e kwartaal een extra versnelling heeft gebracht. De productiviteit, gemeten als het aantal facturabele uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89 procent op hetzelfde niveau als in 2016.

Rekening houdend met effecten in de omzet door acquisities (Your Professionals in 2017 en People Group in 2016) en door verkoop (Credit Force in 2016) en de daling in de omzet door de effecten van de Wet DBA, bedraagt de autonome groei van de omzet 14,2 miljoen euro. 

Organisatiemodel
Om de klantrelevantie te optimaliseren, cross-sell te faciliteren en synergiën en kostenefficiënties te genereren, is in de tweede helft van 2017 een nieuw organisatiemodel uitgewerkt. Hierbij is gekozen voor het bundelen van de business units in zeven clusters. Dit zijn de clusters Finance & Control, Banking & Insurance, Integrated Business Services, IT & Engineering , Legal, Overheid en Participaties. Deze nieuwe structuur is nagenoeg geheel in 2017 opgezet en sinds januari 2018 naar buiten toe zichtbaar.

De nieuwe organisatiestructuur maakt het mogelijk om de schaalvoordelen beter te benutten, additionele ondersteuning te bieden aan de kernklanten en betere aansturing te waarborgen. Er is een key accountteam opgezet waardoor DPA grote opdrachtgevers op maat en met gepaste aandacht kan bedienen. Tevens wordt ingezet op meer consistentie in de employer branding en een 'digital first'-cultuur.

Business development en talentontwikkeling
In 2017 investeerde DPA wederom zelf en via DPA Greenhouse in nieuwe businessinitiatieven. Als spin-off van DPA Supply Chain zijn Fagro Supply Chain en DPA Logistics gestart. Fagro Supply Chain richt zich op flexibele inzet van Supply Chain Professionals in Zuid- en Zuidoost-Nederland. DPA  Logistics biedt een antwoord op de oplopende schaarste van logistieke professionals en hun veranderende ontwikkelbehoeften.


Het afgelopen jaar 2017 heeft DPA haar leer- en ontwikkelprogramma's verder ontwikkeld en uitgebouwd. Dit zowel via DPA Academy als via eigen programma's vanuit de clusters. Tevens is het DPA Innovation Lab opgezet waar nieuwe ideeën daadwerkelijk tot leven komen. Dit is een van de initiatieven om de creativiteit van DPA 'ers extra te prikkelen en kruisbestuiving te bewerkstelligen tussen medewerkers van verschillende DPA -bedrijven.

Integratie overname
Per 24 maart heeft DPA een meerderheidsbelang verworven in Your Professionals. Deze onderneming bemiddelt professionals voor permanente en interimfuncties in de vakgebieden finance, IT, techniek, engineering en woningcorporaties. Your Professionals droeg 9,4 miljoen euro bij aan de in 2017 gerealiseerde omzet en 3,2 miljoen euro aan de brutowinst.

Deze acquisitie volgt op de geslaagde overname van PeopleGroup in juli 2016. Dit is een aanbieder van hoogwaardige interimprofessionals op het gebied van inkoop. Deze activiteiten zijn gebundeld in de nieuw opgerichte vennootschap DPA PeopleGroup Inkoopprofessionals waarin de verkopende aandeelhouders van PeopleGroup een belang van 49 procent hebben behouden. Dit bedrijf is in 2017 met succes verder uitgebouwd.

Resultaat per segment
Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units samengevoegd tot drie segmenten: Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public.

Het segment Finance, Banking & Insurance had in 2017 opnieuw het grootste aandeel in de omzet. De omzet groeide tot 72,0 miljoen euro (2016: 67,9 miljoen euro). Het in 2017 geacquireerde Your Professionals voegde hier nieuwe finance-activiteiten aan toe. De omzet in het segment Techniek &  ICT groeide in 2017 naar 27,7 miljoen euro (2016: 23,4 miljoen euro). Ook hier zorgde Your Professionals voor een deel van de groei. De omzet in het segment Legal & Public steeg naar 39,3 miljoen euro (2016: 35,5 miljoen euro). Deze groei is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de consolidatie van DPA  PeopleGroup Inkoopprofessionals.

Bijzondere en eenmalige baten en lasten
De kostprijs van de omzet is gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten van 0,4 miljoen euro (2016: 0,6 miljoen euro). De verkoop- en beheerskosten zijn gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten van 1,3 miljoen euro (2016: 3,1 miljoen euro baten). In de resultaten van 2017 is per saldo voor 1,7 miljoen euro aan bijzondere en eenmalige lasten opgenomen (2016: 2,5 miljoen euro baten). Deze worden gevormd door 2,5 miljoen euro reorganisatielasten (2016: 0,8 miljoen euro). Dit zijn kosten voor de afvloeiing van medewerkers. De afvloeiingsverplichtingen zijn voor 0,4 miljoen euro ten laste van de kostprijs van de omzet en voor 2,1 miljoen euro ten laste van de algemene beheerskosten gebracht. Een eenmalige bate uit hoofde van vrijval van earn-out verplichtingen is voor 0,8 miljoen euro ten gunste van de algemene beheerskosten gebracht.

Financiële positie

Balans
Het groepsvermogen nam in 2017 toe tot 59,0 miljoen euro (2016: 56,4 miljoen euro). De solvabiliteit bedraagt ultimo 2017 49,6 procent (ultimo 2016: 54,9 procent). De kortlopende verplichtingen bedragen 47,4 miljoen euro (2016: 37,1 miljoen euro).

Nettokasstroom
De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 2,6 miljoen euro negatief (2016: 6,6 miljoen euro positief). Dit is met name het gevolg van investeringen in nieuwe business. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 5,0 miljoen euro negatief (2016: 1,7 miljoen euro negatief). De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 8,1 miljoen euro positief (2016: 5,5 miljoen euro negatief). Per saldo zijn de rentedragende schulden met 11,6 miljoen euro toegenomen.

Financiering
DPA kan beschikken over een kredietfaciliteit met een basislimiet van 3,0 miljoen euro en een debiteurenfinanciering van 70 procent van het totaal van de aan Rabobank verpande vorderingen tot een maximumbedrag van 17,0 miljoen euro. Per 31 december 2017 is van deze kredietfaciliteit 16,5 miljoen euro opgenomen (ultimo 2016: 10,0 miljoen euro). Per ultimo 2017 bedroeg het saldo liquide middelen 0,7 miljoen euro (0,2 miljoen euro per ultimo 2016).

Voor de financiering van toekomstige acquisities is op 18 december 2014 een leningsovereenkomst afgesloten met Rabobank voor een maximale faciliteit van 18 miljoen euro. In 2017 heeft DPA hier 7,4 miljoen euro van gebruikt voor financiering van acquisities. Per saldo bedraagt de uitstaande schuldpositie uit hoofde van deze faciliteit per ultimo 2017: 13,0 miljoen euro (ultimo 2016: 8,0 miljoen euro).

De totale nettoschuldpositie bedraagt 29,6 miljoen euro ultimo 2017 (ultimo 2016: 18,0 miljoen). Voor beide financieringsovereenkomsten gelden dezelfde convenanten.

Strategie
In de organisatiestrategie voor 2018-2021 zijn vijf pijlers benoemd die het fundament vormen van de bedrijfsvoering. Naast de pijlers aantrekkelijk werkgeverschap, klantrelevantie, employability en digital first-cultuur is als vijfde pijler een nieuw organisatiemodel geïntroduceerd waarin strategie, processen en systemen elkaar aanvullen en versterken. 

 • Aantrekkelijk werkgeverschap - DPA ondersteunt haar medewerkers bij het verwezenlijken van hun ambities en het verkrijgen van meer regie over hun loopbaan. Ook biedt DPA hen de zekerheid van uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden op maat, persoonlijke aandacht voor hun welzijn en uitstekende arbeidsvoorwaarden.
 • Klantrelevantie - DPA wil een strategische partner zijn voor hoogwaardige resource-invulling in de grootzakelijk en publieke markt. Voor een breed scala aan specialistische vakgebieden biedt DPA haar opdrachtgevers toegang tot de beste professionals.
 • Employability - DPA stelt hoogopgeleide professionals in specialistische vakgebieden in staat om zich te ontwikkelen door continu te leren en zodoende bij te dragen aan de behoeften van opdrachtgevers.
 • Digital first-cultuur - Zowel professionals als opdrachtgevers ondervinden steeds meer voordelen van technologische ontwikkelingen. DPA wil hier optimaal op inspelen. Hiertoe wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in een 'digital first'-cultuur en -werkwijze.
 • Organisatiemodel - Om de klantrelevantie te optimaliseren, cross-sell te faciliteren en synergiën en kostenefficiënties te genereren, zijn de 36 bedrijfseenheden van DPA herschikt in zeven clusters.

Vooruitzichten 2018
De arbeidsmarkt is enorm in beweging: de werkgelegenheid trekt aan en het aantal vacatures neemt toe. Door voortgaande technologische ontwikkelingen ontstaan nieuwe beroepen en banen, en verandert de match tussen taken en vaardigheden. In deze context wil DPA een sleutelrol vervullen: opdrachtgevers helpen in het organiseren van kennis en wendbaarheid, en professionals faciliteren in hun loopbaanontwikkeling en arbeidsmarktfitheid. De groei van de economie en de daarmee gepaard gaande krapte op de arbeidsmarkt bieden ons veel kansen om in breder verband waarde toe te voegen. Door gericht voort te bouwen aan de toegevoegde waarde van onze dienstverlening, verwachten we onze marktpositie in 2018 verder te versterken.

Voordracht nieuw bestuurslid
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om per 23 mei aanstaande Désirée Theyse als lid van de Raad van Bestuur te benoemen in de functie van CFO. Gezien haar kennis en ervaring kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ingezette groeistrategie die gericht is op lange termijn waardecreatie. Ze is per 1 januari 2018 in dienst van DPA als Corporate Strategisch Directeur. De OR van DPA heeft conform artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden positief geadviseerd over dit voorstel.

Na haar studie economie startte Désirée Theyse in 1993 bij MeesPierson, waar zij ruim 12 jaar binnen Corporate Finance werkte en vervolgens Director Structuring werd. In 2008 werd zij Executive Director Corporate Finance bij Kempen & Co en in 2012 maakte ze de overstap naar Van Lanschot waar ze de functie van Directeur Corporate Bank, Vastgoed vervulde. Voor haar indiensttreding bij DPA was zij Managing Director van Aevitas Property Partners. Haar cv is beschikbaar op www.dpa.nl, evenals de hoofdlijnen van haar beloning (via de toelichting op het remuneratiebeleid 2018-2019).

Samenstelling Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van DPA Group zal in de jaarvergadering op 22 mei aanstaande de heer Albert Klene (1961) aan de aandeelhouders voordragen als commissaris. Hij volgt mevrouw Sacha Engels op. Van 2010 tot 2017 was hij CEO en DGA van QSight (voorheen Qi ICT ), een onderneming die zich bezighoudt met systems integration, security, netwerken en data-opslag. Tussen 2005 en 2010 was hij lid van het Executive Committee en verantwoordelijk voor de Nederlandse en Italiaanse flex-activiteiten van USG People. Daarvoor vervulde hij verschillende managementfuncties bij TPG Post. Tevens werkte hij in 2004 bij McKinsey als Specialist Strategie Post.

Albert Klene heeft ervaring als toezichthouder opgedaan bij Geldnet en EP Europost. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Yxion Group. De Raad van Commissarissen meent dat zijn ruime ervaring met flexibele arbeid, digitalisering en automatisering van extra waarde kan zijn in de verdere ontwikkeling van de onderneming. Dit mede in het licht van de recente aanscherping van de strategie, waarin nadruk ligt op verdere digitalisering en automatisering van de ondersteunende processen.

Jaarverslag 2017 en aandeelhoudersvergadering
Op 15 maart jl. heeft DPA een persbericht uitgegeven waarin de publicatie van de jaarcijfers werd uitgesteld tot begin april. DPA heeft de afgelopen weken gebruikt om de laatste openstaande punten af te ronden.

De in dit persbericht gerapporteerde jaarcijfers en de cijfers in de bijlage bij dit persbericht zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2017. Deze is beschikbaar op de website van DPA . De jaarrekening van 2017 wordt op 22 mei 2018 ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Deze vindt om 13.00 uur plaats in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. De oproeping voor de aandeelhoudersvergadering geschiedt via de website van DPA en wordt op 5 april 2018 gepubliceerd.

Aandelen en dividend
Het totale aantal uitstaande aandelen per 31 december 2017 is 46.968.197 (31 december 2016: 50.020.639 waarvan 3.052.496 aandelen door DPA zelf werden gehouden). In 2017 is 2,9 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om van het nettoresultaat van 2,07 miljoen euro een bedrag van 1,1 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve en om 0,9 miljoen euro als dividend uit te keren aan de aandeelhouders, ofwel 0,02 euro per aandeel.

Over DPA
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto 'improving your performance' biedt DPA haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn, en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam . Meer informatie is te vinden op www.dpa.nl.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Bijlage:
Volledig persbericht inclusief geconsolideerde financiële overzichten 2017 (pdf-formaat)

Bijlage