RoodMicrotec publiceert haar nog niet gecontroleerde jaarcijfers over 2017: Sterke toename van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en verbeterd nettoresultaat van EUR 1,2 miljoen hoger dan in 2016

Zwolle - 8 maart 2018

 • Sterke toename van de kasstroom uit operationele activiteiten, EUR 0,63 miljoen positief (2016: EUR 0,45 miljoen negatief)
 •  Positief resultaat over het jaar vóór eenmalige kosten afvloeingsvergoeding van EUR 0,4 miljoen
 •  Omzet 16% hoger naar EUR 12,1 miljoen

RoodMicrotec N.V., de toonaangevende onafhankelijke Nederlandse leverancier van semiconductors en bijbehorende diensten, publiceert vandaag haar jaarcijfers over 2017, waarop nog geen accountantscontrole is toegepast. De onderneming rapporteert een positief resultaat over het jaar vóór eenmalige kosten afvloeingsvergoeding. RoodMicrotec was ervan overtuigd dat het in 2017 een positief nettoresultaat zou boeken, maar als gevolg van een buitengewone eenmalige uitkering aan een oud-adviseur wist de onderneming haar nettoverlies slechts terug te brengen tot EUR 0,4 miljoen. Dit was echter een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het nettoverlies van EUR 1,6 miljoen in het jaar ervoor. De omzet steeg 16% naar EUR 12,1 miljoen. Een andere sterke indicator is de positieve kasstroom uit operationele activiteiten die het bedrijf in 2017 wist te bereiken.

Martin Sallenhag, CEO van RoodMicrotec : '2017 was een bijzonder goed jaar voor RoodMicrotec . Wij hebben onze positie in de ASIC-market versterkt door contracten met nieuwe klanten; met de nieuwe apparatuur die wij in 2016 hebben aangeschaft bieden wij een goed afgestemde dienstenportefeuille. Daardoor hebben wij onze inkomsten sterk weten te verhogen en een positief bedrijfsresultaat geboekt. De toename van 55% in onze orderportefeuille vergeleken met het begin van 2017 samen met de sterke motivatie van de werknemers en de verhoogde efficiëntie van onze operaties geeft ons vertrouwen dat de groei duurzaam zal zijn.'

KERNPUNTEN 2017
Commercieel/operationeel

 • Sterke omzettoename in alle business units.
 • Sterke groei in twee grote marktsegmenten, automotive en industrial.
 • Supply Chain Management raamovereenkomst getekend met vooraanstaande testapparatuurfabrikant Rohde & Schwarz.
 • Drie nieuwe supply chain orders in belangrijke Europese markten.
 • Nieuw foundry ecosysteem tussen RoodMicrotec , ams en Fraunhofer instituut biedt oplossingen voor ontwerpdiensten, testen en fabricage van ASICs.
 • Productiefase van twee grote SCM-projecten gaan van start, de klant verlengt de levensduur van een healthcare-project tot 15 jaar.
 • Twee nieuwe orders op het gebied van optoelektronica; deze vertegenwoordigen een waarde van ruim 250.000 euro.
 • Via EuroPAT-MASIP project ECSEL-financiering binnengehaald om semiconductor packaging terug te brengen naar Europa.
 • Nieuwe website gelanceerd - modern, innovatief en aantrekkelijk.

Financieel

 • EUR 12,1 miljoen omzet in 2017; 16% toename vergeleken met 2016 (EUR 10,5 miljoen).
 • Nettoschuld bleef gelijk op EUR 2,4 miljoen (2016: EUR 2,4 miljoen).
 • EBITDA : EUR 0,60 miljoen positief (2016: EUR 0,31 miljoen negatief)
 • EBIT (bedrijfsresultaat) EUR 0,41 miljoen negatief (2016: EUR 1,34 miljoen negatief)
 • Nettowinst: EUR 0,390 miljoen negatief (2016: EUR 1,578 miljoen negatief).
 • Solvabiliteit omhoog naar 31% (2016: 28%).
 • Het balanstotaal nam toe tot EUR 15,6 miljoen (2016: 14,7 miljoen).
 • Eind december is Philip Nijenhuis afgetreden als adviseur; als gevolg hiervan is er een eenmalige kostenpost van een afvloeingsregeling van EUR 0,40 miljoen verwerkt.
 • De fondsbeleggingen bij Plentum met betrekking tot de pensioenvoorzieningen werden met EUR 0,35 miljoen afgewaardeerd vanwege wijzigingen in de waardering van de portefeuille.

Kerngegevens 

(x EUR 1.000, tenzij anders vermeld)

  Niet gecontroleerd
2017
2016
Omzet en resultaat    
Netto-omzet 12.127 10.465
Brutomarge 10.157 8.615
EBITDA 603 -310
EBIT (bedrijfsresultaat) -415 -1.339
EBT -673 -1.587
Nettoresultaat -390 -1.578
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 627 -452
   
Kapitaal, schuld en liquiditeitsratio's   
Totaal activa 15.564 14.711
Groepsvermogen 4.767 4.053
Netto schuldpositie 2.452 2.428
Kapitaal (= nettoschuld + eigen vermogen) 7.219 6.481
Gearing ratio (nettoschuld / kapitaal) 34% 37%
Solvabiliteit (groepsvermogen / totale passiva) 31% 28%
Schuldratio (nettoschuld / EBITDA ) 4,1 -7,8
Netto werkkapitaal 452 540
Werkkapitaal ratio (kortlopende activa / kortlopende passiva) 1,17 1,23
    
Activa   
Materiële en immateriële vaste activa 8.451 7.684
Invest. materiële en immateriële vaste activa 1.199 1.879
Afschr. materiële en immateriële vaste activa 1.018 1.029
   
Uitgifte van gewone aandelen   
Positie ultimo (x 1,000) 66.716 63.411
   
Aantal FTE's (permanent)   
Gemiddeld 91 91
Omzet / FTE 133 115

Omzet en resultaat

Omzet per klantsegment:

(x EUR 1.000) 2017 2016 mutatie ca.
       
Automotive 5.011 4.013 +25%
Industrial/Healthcare 5.563 4.700 +18%
Hi-Rel/Space 620 779 -20%
Overig 933 973 -4%
       
       
Totaal 12.127 10.465 +16%

De toename in de automotive markt is het gevolg van onze inspanningen om ons automotive competence centre te consolideren en grote nieuwe automotive orders binnen te halen. De groei in dit segment is in lijn met onze strategische doelstelling om onze activiteiten in deze sector uit te breiden, waar een revolutie gaande is, veroorzaakt door de snel veranderende technologieën van kunstmatige intelligentie, automatisering en het Internet of Things, die de vraag naar gespecialiseerde halfgeleiderproducten en -diensten aanjagen.

Het segment industrial/healthcare vertoonde een sterke toename van 18% vergeleken met 2016 door de duidelijke focus op het herwinnen van marktaandeel in dit segment. Sommige langjarige klanten zijn bij ons teruggekomen met hogere volumes. De afname in het segment Hi-rel/Space is het gevolg van de aard van deze sector. Ons werk bestaat voornamelijk uit foutanalyse en kwalificatie, en is afhankelijk van de ontwerpcycli van onze klanten. Wij beschouwen Hi-rel/Space nog steeds als een belangrijk aspect van onze business, en voorzien verdere toename in de toekomst.

Per business unit waren de omzetresultaten als volgt:

(x EUR 1.000) 2017 2016 mutatie ca.
       
Supply Chain Management 2.448 2.077 +18%
Test Engineering 689 471 +46%
Test Operations 4.275 3.727 +15%
Failure & Technology Analysis 1.787 1.494 +20%
Qualification & Reliability Investigation 2.928 2.696 +9%
       
Totaal 12.127 10.465 +16%Ontwikkelingen

All business units vertoonden omzettoenames vergeleken met 2016; dit is bijzonder bemoedigend en toont aan dat RoodMicrotec in de juiste dienstensectoren actief is, en dat de focus op toename in het gehele aanbod vruchten afwerpt.

De omzet in de Business Unit Test Operations nam met 15% toe als gevolg van nieuwe testapparatuur die in 2016 aangeschaft werd. De toename was het gevolg van de nieuwe testsystemen en de 12" wafer prober, samen met de hogere volumes van alle andere systemen. Ook de grote SCM-projecten die RoodMicrotec binnengehaald heeft, hebben sterk bijgedragen aan de toename bij test operations aangezien sommige ervan zich nu in de volumeproductiefase bevinden.

De inkomsten bij Supply Chain Management (SCM) vertoonden een sterke groei vergeleken met voorgaande jaren. Dit kwam doordat enkele van de grote SCM-projecten zich nu in de volumeproductiefase bevinden, maar was ook te danken aan de herziene organisatie-workflow van de  business unit, waardoor wij de vele nieuwe projecten die in de komende jaren in productie zullen gaan zeer professioneel kunnen aanpakken. Het is bemoedigend om te zien dat onze strategiewijziging vruchten afwerpt, en in de komende jaren zullen wij ons nog sterker op dit gebied richten. Onze expertise in SCM wordt bevestigd door de partnerships die wij met andere leiders in de sector hebben gevormd.

Onze Failure & Technology Analysis activiteiten zijn zeer sterk afhankelijk van kortetermijnbehoeften van onze klanten. In 2017 hebben wij er hard aan gewerkt onze bekendheid in de markt te verhogen, wat nu reeds terug te zien is in onze omzet. Wij zien tevens dat onze pogingen dit belangrijke deel van onze activiteiten te consolideren, resulteren in nieuwe langlopende contracten met bestaande klanten.

In Test Engineering en Qualification & Reliability Investigation was er sprake van een aanzienlijke omzettoename in de afgelopen 12 maanden als gevolg van enkele grote projecten die al enige tijd gaande zijn, en het begin van de kwalificatiefase voor andere grote orders. Wij zien ook dat er extra orders binnenkomen voor ondersteuning van de kwalificatie van standaardcomponenten voor de groeiende automotive markt.

Het managementteam van RoodMicrotec is bijzonder positief over de toekomstige ontwikkeling van de onderneming aangezien vijf van de zes belangrijke projecten in de automotive en industrial/healthcare sectoren, waar onze strategie op gefocused is, in 2017 de industrialiserings- of productiefase ingegaan zijn. Deze projecten zullen samen een omzet van tot wel EUR 10 miljoen per jaar genereren wanneer zij volledig in productie zijn.

Industriebreed was er sprake van een groei van halfgeleiderbedrijven in Europa van 15,4%, vergeleken met een verwachte toename van 4,6% in 2018 (WSTS Forecast Summary november 2017).

Personeel en organisatie
In 2017 heeft RoodMicrotec het consolidatieproces op het gebied van personeel en organisatie voortgezet. Wij blijven zeer ervaren personeel werven om onze toekomstplannen te kunnen uitvoeren.

Het gemiddelde aantal vaste medewerkers (FTEs) bleef in 2017 ongewijzigd op 91. De omzet per vaste medewerker is met ca. 16% toegenomen van EUR 115.000 in 2016 tot EUR 133.000 in 2017. Onze beleid blijft erop gericht om de omzet per FTE te laten groeien.

Vooruitzichten
RoodMicrotec verwacht dat haar omzet in de komende paar jaar zal blijven groeien, en prognosticeert een omzet van ca. EUR 18 miljoen in 2020. De resultaten zullen blijven verbeteren en de onderneming verwacht elk jaar positieve nettowinst te boeken.

Conference call vandaag 8 maart 2018 om 9.30 's ochtends
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan RoodMicrotecs conference call voor pers en analisten op donderdagochtend 8 maart om 9.30. De directie zal daarin de nog niet gecontroleerde jaarcijfers 2017 in detail bespreken en uw vragen beantwoorden.
U kunt hiervoor inbellen via het volgende telefoonnummer: +31(0)20 531 5850.

Financiële agenda

28 maart 2018 Publicatie jaarverslag 2017
17 mei 2018 Annual general meeting of shareholders
18 mei 2018 Algemene vergadering van obligatiehouders
5 juli 2018 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2018
2 augustus 2018 Publicatie halfjaarbericht 2018
2 augustus 2018 Conference call voor pers en analisten

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. Het bestuur van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over RoodMicrotec
Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied  van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec Fabless Companies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop shop propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

Onze diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische-, IT- and elektronicasectoren.

Ons geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op internationale DIN EN ISO 9001:2015 normen. Ons kwaliteitsmanagement is tevens in grote lijnen in overeenstemming met de Automobielspecificatie ISO/TS 16949. De onderneming heeft ook een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kwalificatie volgens de ISO/IEC 17025 norm.

De value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) Supply Chain Management en Total Manufacturing Solutions in samenwerking met onze partners, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (inclusief device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, and quality & reliability consulting.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het Verenigd Koninkrijk (Bath) en in Nederland (Zwolle).

Voor meer informatie visit: http://www.roodmicrotec.com

Voor nadere informatie

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO
Telefoon:  +31 38 4215216 
E-mail:        investor-relations@roodmicrotec.com               Web:      www.roodmicrotec.com

Dit persbericht is gepubliceerd in het Engels en Nederlands. In gevallen van tegenstrijdigheid tussen deze versies prevaleert de Engelse versie.

Deze mededeling bevat informatie die geldt  als voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1, van de EU-verordening inzake marktmisbruik. De gedelegeerd bestuurder en CEO van het bedrijf, Martin Sallenhag, is verantwoordelijk voor het regelen van de publicatie van dit document namens RoodMicrotec .

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

    Niet gecontroleerd      
(x EUR 1.000)   2017     2016
      
Netto-omzet   12.127    10.465
Kostprijs omzet   -1.970     -1.850
Brutomarge   10.157    8.615
      
Personeelskosten   -6.105    -6.016
Overige bedrijfskosten   -2.703    -2.909
      
Kosten afvloeiingsvergoeding -400    0  
Bijzondere waardevermindering van financiële activa -346     0  
   -746    0
           
Totale bedrijfskosten   -9.554    -8.925
           
EBITDA   603    -310
      
Afschrijvingen en amortisatie   -1.018     -1.029
EBIT   -415    -1.339
      
Financiële kosten   -258     -248
Resultaat voor belastingen   -673    -1.587
      
Belastinglast   283     9
Nettowinst (verlies)   -390     -1.578

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

  Niet gecontroleerd  
(x EUR 1.000) 2017 2016
     
Nettowinst (verlies) -390  -1.578 
Herwaardering van toegezegd-pensioenvoorziening 60  -459 
Herwaardering van toegezegd-pensioenvoorziening - DTL -16  126 
Herwaardering van gebouw 586  -
Herwaardering van gebouw - DTL -133  -
Totaalresultaat 107 -1.911Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)

  Niet gecontroleerd  
(x EUR 1.000) 2017 2016
   
Activa   
   
Materiële vaste activa 6.023 5.283
Immateriële vaste activa 2.428 2.401
Actieve belastinglatentie 1.284 1.151
Financiële activa 2.651 3.001
Vaste activa 12.386 11.836
   
Voorraden 581 474
Handelsdebiteuren en overige vorderingen 1.980 1.712
Liquide middelen 617 689
Vlottende activa 3.178 2.875
     
Totaal activa 15.564 14.711
   
   
Passiva   
   
Aandelenkapitaal 7.339 6.979
Agioreserve 19.906 19.659
Herwaarderingsreserve 2.216 1.763
Overige reserves -27.188 -26.842
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders 2.273 1.559
Minderheidsbelangen 2.494 2.494
Totaal eigen vermogen 4.767 4.053
   
Totaal leningen 2.880 3.004
Pensioenvoorziening 5.047 5.247
Voorzieningen 144 72
Langlopende verplichtingen 8.071 8.323
   
Kortlopende leningen 188 113
Handels- en overige crediteuren 2.480 2.159
Belastingen en premies sociale verzekeringen 58 63
Kortlopende verplichtingen 2.726 2.335
     
Totaal passiva  15.564 14.711Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  Niet gecontroleerd  
(x EUR 1.000) 2017 2016
   
EBITDA 603  -310 
Aanpassingen voor :   
-  Mutaties in pensioenverplichting -141  -76 
-  Op aandelen gebaseerde betalingen -1  13 
-  Lopende rente -25  -28 
-  Bijzondere waardevermindering van financiële activa 346   - 
Veranderingen  in werk kapitaal :   
-  Voorraden -107  -194 
-   Handelsdebiteuren en overige vorderingen -268  -53 
-  Handels- en overige kortlopende verplichtingen 408  361 
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 815  -287 
Betaalde rente -188  -165 
Betaalde belastingen  -  -
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 627  -452 
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
Investeringen in materiële vaste activa -1.127  -1.590 
Desinvestering van materiële vaste activa  - 
Investeringen in immateriële activa -72  -289 
Desinvesteringen van immateriële activa  - 
Netto-investeringen in financiële activa
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.195  -1.878 
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
Inkomsten uit uitgifte van aandelen 609  1,629 
Opbrengst uit leningen  -  723 
Aflossing van leningen -113  -
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 496  2,352 
     
Netto kasstroom -72  22 
   
Liquide middelen -/- rekening courant bank primo 689  667 
Liquide middelen -/- rekening courant bank ultimo 617  689 
Netto kasstroom -72  22 Gehanteerde grondslagen bij het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening van RoodMicrotec N.V.voor het boekjaar 2017 bevat een overzicht van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving. De principes uiteengezet in dit overzicht zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards vastgelegd door de International Accounting Standards Board (IASB) en goedgekeurd door de Europese Commissie (IFRS-EU), zoals van toepassing op 31 december 2017. De grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast op de gepresenteerde perioden in dit persbericht.

RoodMicrotec N.V. heeft alle nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties toegepast die van toepassing zijn op het verslagjaar, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die van kracht waren voor de periode die begint op 1 januari 2017. Geen van deze standaarden had een materieel effect op de jaarrekening van de Groep.

Overig

De verkorte financiële informatie in dit persbericht is niet gecontroleerd. Voor het inzicht dat nodig is om tot een verantwoord oordeel te komen over de financiële positie en de resultaten van het bedrijf, dient dit persbericht te worden gelezen in combinatie met de jaarrekening.

RoodMicrotec N.V. Zal haar jaarverslag 2017 op 28 maart 2018 publiceren. De jaarrekening 2017 zal op 17 mei 2018 ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c9ae037-b2ea-41a9-913c-c16f3bf22b97