KBC Ancora sluit boekjaar 2017/2018 af met een winst van 215 miljoen euro

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2018 (17.40 CEST)

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2017/2018 een winst van 215,0 miljoen euro, hetzij 2,75 euro per aandeel, tegenover een winst van 843,2 miljoen euro in het voorgaande boekjaar (die evenwel een terugname van waardeverminderingen ten belope van 646,5 miljoen euro omvatte).
Het resultaat van afgelopen boekjaar werd bepaald door dividendinkomsten uit de participatie in KBC Groep (232,5 miljoen euro) en werkingskosten (2,5 miljoen euro) en interestlasten (15,2 miljoen euro).
Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 146,2 miljoen euro, hetzij 1,87 euro per aandeel.
KBC Ancora keerde op 7 juni 2018 een interim-dividend uit van 2,61 euro per aandeel en zal, zoals eerder aangekondigd, geen slotdividend uitkeren.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA, deelt de jaarcijfers voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2018 mee onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Ancora op 26 oktober 2018.

Verkorte financiële overzichten en toelichting[1]

Resultaten over het boekjaar

  Boekjaar

(in 000 euro)
2017/2018 p.a.
(in euro)
Boekjaar

(in 000 euro)
2016/2017
p.a.
(in euro)
Opbrengsten 232.658 2,97 863.630 11,03
Dividenden uit financiële vaste activa 232.549 2,97 217.046 2,77
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 0 0,00 646.487 8,26
Andere opbrengsten 109 0,00 98 0,00
Kosten 17.610 0,22 20.423 0,26
Kosten van schulden 15.153 0,19 18.132 0,23
Diensten en diverse goederen 2.456 0,03 2.290 0,03
Andere kosten 2 0,00 1 0,00
Resultaat na belastingen 215.048 2,75 843.208 10,77
Aantal aandelen uitgegeven*   78.301.314   78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde over boekjaar 2017/2018 een winst van 215,0 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 843,2 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. In het voorgaande boekjaar werd voor een belangrijk bedrag (646,5 miljoen euro) aan waardeverminderingen teruggenomen op de participatie in KBC Groep. Zonder deze terugnames zou KBC Ancora het voorgaande boekjaar (2016/2017) afgesloten hebben met een winst van 196,7 miljoen euro.
De opbrengsten (232,7 miljoen euro) bestonden in hoofdzaak uit het dividend op de participatie in KBC Groep (232,5 miljoen euro). De kosten (17,6 miljoen euro) werden in hoofdzaak bepaald door de gebruikelijke werkingskosten (2,5 miljoen euro) en interestlasten (15,2 miljoen euro).

Ontwikkelingen over de laatste 6 maanden van boekjaar 2017/2018

Slotdividend op participatie in KBC Groep

Naar aanleiding van de bekendmaking van haar jaarresultaten kondigde KBC Groep op 22 februari 2018 aan om over het boekjaar 2017, na het interim-dividend van 1,00 euro dat in november 2017 werd uitbetaald, een slotdividend van 2,00 euro per aandeel uit te betalen. Daardoor ontving KBC Ancora op 9 mei 2018 voor een bedrag van 155,0 miljoen euro aan dividenden, wat de totale dividendinkomsten uit de participatie in KBC Groep voor het volledige boekjaar 2017/2018 op 232,5 miljoen euro bracht.

Interim-dividend KBC Ancora

Op 7 juni 2018 keerde KBC Ancora een bruto interim-dividend van 2,61 euro per aandeel uit aan haar aandeelhouders, voor een totaal bedrag van 204,4 miljoen euro. KBC Ancora keert, zoals aangekondigd, geen slotdividend uit.

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

KBC Ancora kocht, noch verkocht KBC Groep-aandelen in de tweede helft van het boekjaar en bezit 77.516.380 KBC Groep-aandelen.

De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel komt overeen met 0,99-maal de koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld[2] per aandeel. Op 30 juni 2018 bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora 4,55 euro per aandeel.

Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 30 juni 2018 (66,12 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 60,91 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (45,92 euro) met een discount van 24,6% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 30 augustus 2018 (61,16 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 56,00 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (43,86 euro) met een discount van 21,7% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora
(juli 2017 - juni 2018)
Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (juli 2017 - juni 2018)
       

Resultaat van de laatste jaarhelft van boekjaar 2017/2018

  2H boekjaar

(in 000 euro)
2017/2018 p.a.
(in euro)
2H boekjaar

(in 000 euro)
2016/2017
p.a.
(in euro)
Opbrengsten 155.063 1,98 786.063 10,04
Dividenden uit financiële vaste activa 155.033 1,98 139.529 1,78
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 0 0,00 646.487 8,26
Andere opbrengsten 30 0,00 47 0,00
Kosten 8.833 0,11 10.044 0,13
Kosten van schulden 7.576 0,10 8.857 0,11
Diensten en diverse goederen 1.256 0,02 1.186 0,02
Andere kosten 1 0,00 1 0,00
Resultaat na belastingen 146.230 1,87 776.019 9,91
Aantal aandelen uitgegeven*   78.301.314   78.301.314

In de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar boekte KBC Ancora een winst na belastingen van 146,2 miljoen euro. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van 776,0 miljoen euro, in belangrijke mate bepaald door de terugname van een belangrijk bedrag (646,5 miljoen euro) aan waardeverminderingen op de participatie in KBC Groep. Zonder deze terugnames zou KBC Ancora de tweede helft van het boekjaar 2016/2017 afgesloten hebben met een winst van 129,5 miljoen euro.

De opbrengsten (155,1 miljoen euro) in de laatste jaarhelft werden in hoofdzaak bepaald door het slotdividend van 2,00 euro per aandeel dat KBC Groep uitkeerde in mei 2018. Dat leverde KBC Ancora 155,0 miljoen euro aan dividendinkomsten op. In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar ontving KBC Ancora voor een bedrag van 139,5 miljoen euro aan dividenden uit haar participatie in KBC Groep.

De kosten (8,8 miljoen euro) in de laatste jaarhelft werden in hoofdzaak bepaald door het volgende:

  • de gebruikelijke werkingskosten bedroegen 1,3 miljoen euro, een stijging met 0,1 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Van dit bedrag heeft 0,9 miljoen euro betrekking op kosten gemaakt in het kader van de kostendelende overeenkomst met Cera. De overige kosten bestonden onder meer uit de kosten voor beursnotering, voor financiële dienstverlening en voor het zaakvoerderschap
  • de kosten verbonden aan schulden bedroegen 7,6 miljoen euro, 1,3 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Deze daling wordt verklaard doordat de toepasselijke rentevoet op de 175 miljoen euro schuld met vervaldag in 2019 sinds mei 2017 verlaagde (zoals overeengekomen bij de verlenging van deze schuld in 2015)

Balans per 30.06.2018

(in 000 euro) 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016
BALANSTOTAAL 3.108.930 3.098.303 2.441.801
Activa      
Vaste activa 3.088.253 3.088.253 2.441.766
  Financieel vast actief 3.088.253 3.088.253 2.441.766
Vlottende activa 20.678 10.050 35
Passiva      
Eigen vermogen 2.732.313 2.721.632 2.045.206
  Geplaatst kapitaal 2.021.871 2.021.871 2.021.871
  Wettelijke reserve 59.445 48.693 7.541
  Onbeschikbare reserves 650.117 650.117 35.955
  Overgedragen resultaat 879 950 -20.161
Schulden 376.617 376.671 396.595
  Schulden > 1 jaar 200.000 375.000 375.000
  Schulden < 1 jaar 175.186 239 19.883
  Overlopende rekeningen 1.431 1.432 1.712

Op 30 juni 2018 bedroeg het balanstotaal 3,1 miljard euro.

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef het afgelopen boekjaar onveranderd. Op balansdatum heeft KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen in bezit. De netto-boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bleef onveranderd op 39,84 euro per aandeel. De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg op balansdatum 66,12 euro.

De schulden bleven in het afgelopen boekjaar op nagenoeg hetzelfde niveau van 376,6 miljoen euro, waarvan 375 miljoen euro financiële schulden. Daarnaast stegen de vlottende activa met 10,6 miljoen euro.

Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (1,0 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 216,0 miljoen euro. Aan de Algemene Vergadering van 26 oktober 2018 wordt volgende resultaatbestemming voorgesteld:

  • een toevoeging van 10,8 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve
  • een uit te keren winst van 204,4 miljoen euro. Dit bedrag werd op 7 juni 2018 reeds uitgekeerd onder de vorm van een interim-dividend van 2,61 euro per aandeel
  • overdracht van het saldo van 0,9 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) naar het volgende boekjaar.

Toelichting bij de verwachte ontwikkeling voor het lopende boekjaar 2018/2019

Verwacht wordt dat de kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera ca. 1,8 miljoen euro zullen bedragen. De totale interestlast voor boekjaar 2018/2019 wordt geraamd op ca. 15,5 miljoen euro. De overige werkingskosten worden geraamd op ca. 0,9 miljoen euro.

Tijdens het Investor Event in Ierland in juni 2017 herbevestigde KBC Groep zijn intentie om een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de Additional Tier 1-instrumenten) na te streven van ten minste 50% van de geconsolideerde winst. KBC Groep zal, en dit behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, in november een interim-dividend uitbetalen van 1,00 euro per aandeel en daarnaast een slotdividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het interim-dividend zal een voorschot zijn op het totale dividend. In haar persbericht van 9 augustus 2018 kondigde KBC Groep aan op 16 november 2018 een interim-dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren aan haar aandeelhouders.

Informatie over de externe controle op de jaarlijkse boekhoudgegevens

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Olivier Macq, heeft een oordeel zonder voorbehoud over de jaarrekening afgeleverd en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in huidig communiqué geen onmiskenbare inconsistenties bevatten met de jaarrekening.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC -groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
25 september 2018     Jaarverslag 2017/2018 beschikbaar en oproeping Algemene Vergadering
26 oktober 2018          Algemene Vergadering van Aandeelhouders
25 januari 2019           Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
30 augustus 2019        Jaarlijks communiqué boekjaar 2018/2019

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be
[1]               KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).

[2]               Netto-schuld wordt hier gedefinieerd als het totaal van de schulden verminderd met het totaal van de activa exclusief de financiële vaste activa.


Bijlage