KBC Ancora sluit boekjaar 2021/2022 af met een winst van 804,8 miljoen euro

Gereglementeerde informatie, Leuven, 26 augustus 2022 (17.40 CEST)

KBC Ancora sluit boekjaar 2021/2022 af met een winst van 804,8 miljoen euro.

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2021/2022 een winst van 804,8 miljoen euro, hetzij 10,28 euro per aandeel, tegenover een winst van 529,7 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Hoge dividendinkomsten uit de participatie in KBC Groep (821,7 miljoen euro) lagen aan de basis van dit resultaat. Het resultaat van het voorgaande boekjaar werd in erg belangrijke mate bepaald door de terugname van de resterende waardeverminderingen op de participatie in KBC Groep (511,7 miljoen euro).         
Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 580,9 miljoen euro, hetzij 7,42 euro per aandeel.
KBC Ancora keerde op 9 december 2021 en op 9 juni 2022 een interim-dividend uit van respectievelijk 2,30 euro en 6,49 euro bruto per aandeel en zal, zoals aangekondigd, geen slotdividend uitkeren.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora NV, deelt de jaarcijfers voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022 mee onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Ancora op 28 oktober 2022.

Verkorte financiële overzichten en toelichting1

Resultaten over het boekjaar

 Boekjaar
totaal
(in 000 euro)
2021/2022

p.a.
(in euro)
Boekjaar

totaal
(in 000 euro)
2020/2021

p.a.
(in euro)
Opbrengsten821.71310,49545.8876,97
Bedrijfsopbrengsten390,00530,00
Recurrente financiële opbrengsten
Dividenden uit financiële vaste activa
821.67410,4934.1070,44
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Terugname waardeverminderingen
00,00511.7266,54
Kosten16.8840,2216.2040,21
Bedrijfskosten3.2650,042.3860,03
Financiële kosten13.6190,1713.8180,18
Resultaat na belastingen804.82810,28529.6826,76
Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314** 78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.        
** Op 30.06.2022 bedroeg het aantal dividendgerechtigde aandelen 78.184.128 = aantal uitgegeven aandelen (78.301.314) – aantal ingekochte aandelen (117.186).

KBC Ancora realiseerde over boekjaar 2021/2022 een winst van 804,8 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 529,7 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Het recurrent resultaat van voorgaande boekjaar bedroeg evenwel slechts 18,0 miljoen euro, gezien het belangrijke niet-recurrente resultaat in 2020/2021 omwille van de volledige terugname van de resterende waardeverminderingen op de participatie in KBC Groep (511,7 miljoen euro).
De opbrengsten (821,7 miljoen euro) bestonden nagenoeg volledig uit dividenden op de participatie in KBC Groep (821,7 miljoen euro). De kosten (16,9 miljoen euro) werden in hoofdzaak bepaald door de gebruikelijke werkingskosten (3,3 miljoen euro) en financiële kosten (13,6 miljoen euro).

Ontwikkelingen over de laatste 6 maanden van boekjaar 2021/2022

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

KBC Ancora kocht, noch verkocht KBC Groep-aandelen in de tweede helft van het boekjaar en bezit 77.516.380 KBC Groep-aandelen.

In het kader van het op 10 juni 2022 gestarte programma inkoop eigen aandelen, kocht KBC Ancora in de tweede helft van het boekjaar 117.186 KBC Ancora-aandelen op de beurs voor een totaal bedrag van 4,3 miljoen euro. De voor het inkoopprogramma vereiste beschikbare reserves werden opgebouwd binnen de sinds augustus 2019 van toepassing zijnde dividendpolitiek.

De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel komt overeen met 0,991-maal2 de koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld3 per aandeel. Op 30 juni 2022 bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora 2,15 euro per aandeel.

Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 30 juni 2022 (53,54 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 50,93 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (35,02 euro) met een discount van 31,2% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora
(juli 2021 – juni 2022)
Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (juli 2021 – juni 2022)
  

Resultaat van de laatste jaarhelft van boekjaar 2021/2022

 2H boekjaar
totaal
(in 000 euro)
2021/2022

p.a.
(in euro)
2H boekjaar

totaal
(in 000 euro)
2020/2021

p.a.
(in euro)
Opbrengsten589.1367,52545.8536,97
Bedrijfsopbrengsten120,00200,00
Recurrente financiële opbrengsten
Dividenden uit financiële vaste activa
589.1247,5234.1070,44
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Terugname waardeverminderingen
00,00511.7266,54
Kosten8.2170,108.0900,10
Bedrijfskosten1.5320,021.1560,01
Financiële kosten6.6850,096.9340,09
Resultaat na belastingen580.9197,42537.7646,87
Aantal aandelen uitgegeven 78.301.314 78.301.314

In de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar boekte KBC Ancora een winst na belastingen van 580,9 miljoen euro of 7,42 euro per aandeel. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van 537,8 miljoen euro.

De opbrengsten bedroegen 589,1 miljoen euro.

KBC Ancora ontving 589,1 miljoen euro aan dividenden uit haar participatie in KBC Groep.
In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar ontving KBC Ancora 34,1 miljoen euro dividenden uit haar participatie in KBC Groep en boekte KBC Ancora 511,7 miljoen euro niet-recurrente opbrengsten naar aanleiding van de volledige terugname van de resterende waardeverminderingen op de KBC Groep-aandelen in portefeuille.

De kosten (8,2 miljoen euro) in de tweede jaarhelft, lagen 0,1 miljoen euro hoger dan het jaar voordien en werden in hoofdzaak bepaald door het volgende:

  • de gebruikelijke werkingskosten bedroegen 1,5 miljoen euro, dit is 0,3 miljoen hoger in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Van dit bedrag heeft 0,9 miljoen euro betrekking op kosten gemaakt in het kader van de kostendelende overeenkomst met Cera. De overige kosten bestonden onder meer uit de kosten inzake de dividenduitkering (die merkelijk hoger lagen naar aanleiding van het beduidend hogere dividend), de statutaire bestuurder en de beursnotering,
  • de kosten verbonden aan schulden bedroegen 6,7 miljoen euro. Dit is 0,3 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Enerzijds lagen de interestlasten 0,7 miljoen euro lager, anderzijds betaalde KBC Ancora 0,5 miljoen euro negatieve rente.

Balans per 30.06.2022

(in 000 euro)30.06.202230.06.202130.06.2020
BALANSTOTAAL3.680.2653.664.3273.150.309
Activa   
Vaste activa3.599.9793.599.9793.088.253
Financieel vast actief3.599.9793.599.9793.088.253
Vlottende activa80.28764.34862.057
Passiva   
Eigen vermogen3.436.3193.319.7592.805.737
   Inbreng2.021.8712.021.8712.021.871
Wettelijke reserve141.900101.65975.175
   Onbeschikbare reserve voor eigen      
aandelen
4.33600
   Overige onbeschikbare reserves 1.136.2571.136.257650.117
Beschikbare reserves131.71159.58857.806
Overgedragen resultaat243383767
Schulden243.947344.568344.573
Schulden > 1 jaar243.000243.000343.000
Schulden < 1 jaar190100.244198
Overlopende rekeningen7561.3241.374

Op 30 juni 2022 bedroeg het balanstotaal 3,68 miljard euro, 15,9 miljoen meer dan het jaar voordien.

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef het afgelopen boekjaar onveranderd. Op balansdatum heeft KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen in bezit. De boekwaarde van deze aandelen bedraagt (de historische boekwaarde van) 46,44 euro per aandeel. De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg op balansdatum 53,54 euro, de IFRS eigenvermogenswaarde bedroeg 45,0 euro per aandeel per 30.6.2022.

De vlottende activa stegen met 15,9 miljoen euro ten opzichte van het jaar voordien tot 80,3 miljoen euro. Enerzijds stegen de liquide middelen met 11,6 miljoen euro, anderzijds steeg de rubriek geldbeleggingen met 4,3 miljoen euro ten gevolge van de inkoop van eigen aandelen in het afgelopen boekjaar. Ingevolge het inkoopprogramma werd eveneens een bedrag van 4,3 miljoen euro overgeboekt van de beschikbare reserves naar een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen.

De schulden (243,9 miljoen euro, waarvan 243 miljoen euro financiële schulden) daalden met 100,6 miljoen euro ten opzichte van (de balansdatum van) het vorige boekjaar, hoofdzakelijk naar aanleiding van de volledige terugbetaling van 100 miljoen euro aan leningen die in mei 2022 op vervaldag kwamen.

Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (0,4 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 805,2 miljoen euro. Aan de Algemene Vergadering van 28 oktober 2022 wordt de volgende resultaatsbestemming voorgesteld:

  • een toevoeging van 40,2 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve.
  • een toevoeging aan de beschikbare reserves van 76,5 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt 10% van het recurrente resultaat (na aanleg van de wettelijke reserve).
  • een dividend van 688,3 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt zowel het interim-dividend van 2,30 euro per aandeel, dat op 9 december 2021 werd uitgekeerd, als het interim-dividend van 6,49 euro per aandeel, dat op 9 juni 2022 aan de aandeelhouders werd uitgekeerd. Het komt overeen met 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat, na aanleg van de wettelijke reserve.
  • overdracht van het saldo van 0,2 miljoen euro (0,003 euro per aandeel) naar het volgende boekjaar.

Toelichting bij de verwachte ontwikkeling voor het lopende boekjaar 2022/2023

Behoudens onvoorziene omstandigheden, zal in de loop van boekjaar 2022/2023 het lopende programma inkoop eigen aandelen afgewerkt worden. Dit impliceert een verdere investering van 45,7 miljoen euro.

Verwacht wordt dat de kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera ca. 2,0 miljoen euro zullen bedragen. De totale interestlast voor boekjaar 2022/2023 wordt geraamd op ca. 9,2 miljoen euro. De overige werkingskosten worden geraamd op ca. 1,3 miljoen euro.

KBC Groep herbevestigde in haar persbericht van 11 augustus 2022 haar intentie om, conform haar dividendpolitiek, in november 2022 een interim-dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren als voorschot op het totale dividend over boekjaar 2022. De dividendpolitiek van KBC Groep bestaat er in om - behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden - een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de Additional Tier 1-instrumenten) na te streven van ten minste 50% van de geconsolideerde winst.

Op basis van alle bovenstaande verwachte opbrengsten en kosten zal KBC Ancora het boekjaar 2022/2023 waarschijnlijk met een positief te bestemmen recurrent resultaat afsluiten en in juni 2023 een interim-dividend kunnen uitkeren, conform haar dividendpolitiek.

Informatie over de externe controle op de jaarlijkse boekhoudgegevens

De controlewerkzaamheden door KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kenneth Vermeire, werden nog niet volledig afgerond. Meer bepaald dient het ESEF-gerelateerde XHTML document van het jaarverslag nog door KBC Ancora aangemaakt en door de commissaris gecontroleerd te worden. Op datum van dit persbericht zijn er geen elementen naar boven gekomen die tot enig voorbehoud van de commissaris zouden leiden. Dit ontwerppersbericht werd ook door de commissaris nagezien en bevat geen onmiskenbare inconsistenties met de jaarrekening.

        ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
27 september 2022        Jaarverslag 2021/2022 beschikbaar en oproeping Algemene Vergadering
28 oktober 2022        Algemene Vergadering van Aandeelhouders
27 januari 2023        Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
25 augustus 2023        Jaarlijks communiqué boekjaar 2022/2023

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be


1          KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).
2         Aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille / (aantal uitgegeven aandelen – aantal ingekochte aandelen) = 77.516.380 / (78.301.314 – 117.186) = 0,991.
3         Netto-schuld wordt hier gedefinieerd als het totaal van de schulden verminderd met het totaal van de activa exclusief de financiële vaste activa en exclusief de ingekochte eigen aandelen.

Bijlage